rightsnow

Stöd

Rights Now kan ge ekonomiskt stöd till icke-vinstdrivande organisationer som bedriver verksamheter och genomför insatser som främjar förbättrade livsvillkor och livschanser för människor i utsatta situationer.

Vi vill att vårt stöd kan ge möjlighet att utveckla hållbara och långsiktiga insatser till gagn för människor i utsatta situationer.

Vi deltar även i större samarbeten med andra icke-vinstdrivande organisationer, vilket kan stärka enskilda projekt och som kan bidra till att fler i målgruppen får tillgång till stödinsatser.

Vilken typ av insatser kan få stöd?

Insatserna ska ta sin utgångspunkt i och utformas utifrån människors (målgruppens) specifika behov, intressen och förutsättningar.

Insatserna ska främja:

 • Empowerment och social mobilisering.
 • Makt, inflytande och valmöjligheter.
 • Jämställdhet och jämlikhet.

Tema

Stiftelsen Rights Now har bestämt att från och med 2021 ska projekten stämma överens med det tema som valts för årets utlysning. Det valda temat ryms alltid inom stiftelsens övergripande syfte. Läs mer om aktuellt tema på ansökningssidan.

Utbildning och kapacitetsstärkande insatser

Vi ger i dagsläget främst anslag till organisationer och projekt som inriktar sig på utbildning eller liknande kapacitetsstärkande aktiviteter. För att få stöd från Rights Now ska insatserna bidra till ökade mänskliga rättigheter och de ska skapa möjligheter för människor i utsatta situationer att förbättra sina levnadsvillkor. Insatserna ska verka kunskaps- och medvetandehöjande samt kapacitetsbyggande.

Vi ger stöd till utbildning och kompetensutveckling av såväl människor i utsatta situationer (målgruppen) som personal (anställda, samordnare, volontärer, gruppledare e.dyl.) som i verksamheten möter människor i utsatta situationer (målgruppen).

Rights Now kan ge bidrag till kostnader relaterat till bland annat:

 • utbildningsmaterial
 • transporter för arrangörer och deltagare
 • information- och kunskapsspridning
 • ersättningar/lönekostnader för utbildare
 • kost, logi, lokaler
 • påverkansarbete och policy påverkan

Organisationer

Insatser eller projekt som stöds av oss genomförs normalt av organisationer i det civila samhället – icke-vinstdrivande organisationer (sk. ideella, idéburna eller enskilda organisationer) som omsätter under  5 000 000 SEK per år- eller undantagsvis vid universitet/högskolor.

I dagläget prioriteras icke-vinstdrivande organisationer, som verkar i Sverige eller i annat land.

Vi prioriterar organisationer som har nära samarbeten med och möter målgruppen människor i utsatta situationer i sin dagliga verksamhet. Vi ser gärna att medarbetare och andra medverkande har goda kunskaper och erfarenheter av olika slags utsatthet och på ett medvetet och professionellt sätt utnyttjar dessa kunskaper och erfarenheter i verksamheten och i genomförandet av insatserna.

Vi vill gärna stödja organisationer som avser att påbörja och starta upp ny och innovativ verksamhet eller insatser. Vi är även gärna med och stödjer en vidareutveckling av befintlig och verkningsfull verksamhet kring målgruppen människor i utsatta situationer.

För att bli mottagare av stöd från Rights Now ska organisationen kunna uppvisa en tydlig strategi, plan och budget för sitt projekt. Det ska tydligt framgå vem/vilka som är ansvariga och hur projektet ska genomföras.

Vi vill även att organisationen kan visa att den följer upp och utvärderar sin verksamhet och specifika projekt. Vi önskar vanligtvis få ta del av utvärderingsrapporter och kräver alltid rapportering avseende insatser som beviljas ekonomiska bidrag.

Vetenskaplig forskning

Rights Now ger undantagsvis anslag till vetenskaplig forskning.

Forskningen ska vara inriktad på mänskliga rättigheter och människor i utsatta situationer, framförallt relaterat till:

 • Empowerment och social mobilisering.
 • Makt, inflytande och valmöjligheter.
 • Jämställdhet och jämlikhet.

Forskningen ska syfta till att öka kunskapen om människors utsatthet ur olika perspektiv, t ex kring de strukturer och faktorer som påverkar utsatthet, samt kring metoder och praktiska tillvägagångssätt för att minska utsatthet (baserade på vetenskaplig evidens och best-practice).

Värderingar

För att få stöd från Rights Now vill vi att demokratiska värderingar och ett rättighetsperspektiv avspeglas i såväl organisationens externa som interna verksamhet och organisation. Organisationen ska erkänna, respektera och verka för förverkligandet av fundamentala principer som transparens, ansvarsutkrävande, deltagande och inflytande, tolerans och respekt, jämlikhet och jämställdhet.

Organisationens arbete ska styras utifrån människor i utsatta situationers perspektiv – behov, intressen och förutsättningar.

Rights Now prioriterar organisationer som bedriver eller avser att bedriva påverkansarbete samt som är oberoende från staten. Organisationerna bör verka för konstruktiv dialog och samarbete med andra aktörer i samhället.

Rights Now stödjer inte

Vi vänder oss i princip inte till organisationer som främst bedriver insamlingsarbete eller kanaliserar medel vidare till andra organisationer som genomför insatser.

Enskilda individer beviljas inte ekonomiskt stöd‏ från Rights Now.