Rights Now Foundation
ENGLISH

Stöd

Stiftelsen Rights Now ger ekonomiska bidrag till icke-vinstdrivande organisationer i det civila samhället världen över. Organisationer kan ansöka om stöd till projekt och aktiviteter som främjar mänskliga rättigheter och förbättrar livsvillkor för individer och grupper som befinner sig i utsatta och sårbara situationer.

Vi vill bidra till socialt hållbara samhällen som är jämlika, toleranta och inkluderande. De projekt vi stöttar inkluderar alltid kunskaps-, medvetande- och kapacitetshöjande insatser.

Vilka typer av projekt och aktiviteter kan få stöd?

Stiftelsen Rights Now stöttar projekt och aktiviteter som:

  • Når människor i utsatta och sårbara situationer
  • Har en positiv påverkan på människors liv
  • Främjar jämlikhet och rättvisa, inflytande, egenmakt och social mobilisering
  • Är utformade utifrån målgruppens specifika behov och intressen
  • Ökar målgruppens kunskap, medvetenhet och kapacitet att agera
  • Aktivt involverar och stärker målgruppen
  • Uppmuntrar dialog, gränsöverskridande möten och samverkan mellan individer och olika grupper i samhället

Varje år – ett nytt Tema!

Varje år väljer stiftelsen Rights Now ett nytt tema. Temat reflekterar vad vi önskar lyfta fram och prioritera i årets ansökningsomgång. För att kvalificera sig bör alla projekt och ansökningar relatera till just detta tema, utöver stiftelsens övergripande vision och mål. Endast projekt och ansökningar som faller inom ansökningstidens angivna tema kommer att behandlas av stiftelsen.

Temat för den aktuella (eller relevanta) ansökningsperioden är:

Årets tema 2022: Jämställdhet och kvinnor på flykt

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar utveckling och en fredlig värld. Därför är årets tema för Stiftelsen Rights Now kopplat till mål nummer 5 av de globala målen: jämställdhet. Med anledning av att det finns 100 miljoner människor på flykt kommer dessutom projekt som riktar sig till och involverar flickor och kvinnor på flykt att prioriteras.

Beskriv i er ansökan hur er projekt är kopplat till jämställdhet, gärna till något av delmålen.

Läs mer om mål nummer 5 samt de olika delmålen här.

Organisationer som kan söka anslag

Stiftelsen Rights Now ger endast ekonomiska bidrag till icke-vinstdrivande organisationer, föreningar och sammanslutningar. Men även andra aktörer som till exempel universitetsinstitutioner kan ansöka om bidrag.

Vi prioriterar organisationer med en årlig omsättning på maximum 5 000 000 svenska kronor.

Organisationer som inkluderar en utbildnings- eller träningskomponent i sina projekt kan ansöka om finansiering. Alla projekt som stöds ökar på olika sätt kunskap och medvetenhet.

Vi välkomnar sökande som aktivt involverar målgruppen och som förutom projektverksamhet bedriver opinionsbildning och dialog.

För att få stöd från Stiftelsen Rights Now måste den sökande organisationen erkänna demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Den måste vidare erkänna, respektera och främja transparens, ansvarsskyldighet, deltagande och inflytande, jämlikhet, tolerans och respekt.

Stiftelsem Rights Now är baserad i Sverige men stödjer organisationer och projekt över hela världen.

Rights Now kanaliserar INTE medel till: privata företag, privatpersoner, statliga myndigheter.

Skicka in ert projektförslag!

För att bli förmånstagare av Stiftelsen Rights Now måste varje organisation kunna presentera ett tydligt projektförslag – inklusive en strategi, en plan och en budget specifikt relaterad till de medel som förväntas från Stiftelsen Rights Now.. Det måste tydligt framgå hur Rights Now:s medel kommer att användas.

Den sökande behöver också ange hur projektet ska följas upp och utvärderas av organisationen själv. Stiftelsen Rights Now förväntar sig att få ta del av projektets resultat, efter att projektet avslutats.

Efter att projektet är klart förväntas mottagaren av anslag snarast möjligt skicka in en skriftlig, kortfattad rapport till stiftelsen Rights Now. I den beskrivs hur pengarna från oss använts, vilka aktiviteter som genomförts och vilka resultat de förhoppningsvis lett fram till. Om genomförandet har avvikit från den ursprungliga planen bör även det framgå och kortfattat förklaras. Vi tar gärna emot fotografier som efter överenskommelse kan publiceras på vår hemsida.

För att kunna komma ifråga för eventuell ytterligare finansiering behöver stiftelsen Rights Now ha fått in rapporter från tidigare projekt som fått anslag från stiftelsen.

Läs mer information om ansökan.

Beslut

Beslut om bidragsfinansiering fattas i januari varje år.