rightsnow
ENGLISH

Stöd

Stiftelsen Rights Now ger ekonomiska bidrag till icke-vinstdrivande organisationer i det civila samhället världen över. Organisationer kan ansöka om stöd till projekt och aktiviteter som främjar mänskliga rättigheter och förbättrar livsvillkor för individer och grupper som befinner sig i utsatta och sårbara situationer.

Vi vill bidra till socialt hållbara samhällen som är jämlika, toleranta och inkluderande. De projekt vi stöttar inkluderar alltid kunskaps-, medvetande- och kapacitetshöjande insatser.

Vilka typer av projekt och aktiviteter kan få stöd?

Stiftelsen Rights Now stöttar projekt och aktiviteter som:

  • Når människor i utsatta och sårbara situationer
  • Har en positiv påverkan på människors liv
  • Främjar jämlikhet och rättvisa, inflytande, egenmakt och social mobilisering
  • Är utformade utifrån målgruppens specifika behov och intressen
  • Aktivt involverar och stärker målgruppen
  • Ökar målgruppens kunskap, medvetenhet och kapacitet att agera
  • Uppmuntrar dialog, gränsöverskridande möten och samverkan mellan individer och olika grupper i samhället

Varje år – ett nytt Tema!

Varje år väljer stiftelsen Rights Now ett nytt tema. Temat reflekterar vad vi önskar lyfta fram och prioritera i årets ansökningsomgång.

Temat för årets ansökningsomgång är: (PRESENTERAS 2022 INFÖR NÄSTA ANSÖKNINGSOMGÅNG)

Endast de projekt och ansökningar som berör temat kommer bedömas av stiftelsen.

Organisationer som kan söka anslag

  • Stiftelsen Rights Now ger endast ekonomiska bidrag till icke-vinstdrivande organisationer, föreningar och sammanslutningar.
  • Vi prioriterar organisationer med en årlig omsättning på maximum 5 000 000 svenska kronor.
  • Vi ger inte bidrag till myndigheter eller privata företag. Vi ger inte heller ekonomiskt stöd eller stipendier till enstaka individer.

Skicka in ert projektförslag!

För att komma ifråga för ekonomiskt stöd behöver varje sökande organisation presentera ett tydligt projektförslag – med en strategi, en aktivitetsplan och en budget som relaterar specifikt till de medel som förväntas komma från stiftelsen Rights Now. Det måste tydligt framgå hur Rights Now:s medel kommer att användas.

Den sökande behöver också ange hur projektet ska följas upp och utvärderas av organisationen själv. Stiftelsen Rights Now förväntar sig att få ta del av projektets resultat, efter att projektet avslutats.

Efter att projektet är klart förväntas mottagaren av anslag snarast möjligt skicka in en skriftlig, kortfattad rapport till stiftelsen Rights Now. I den beskrivs hur pengarna från oss använts, vilka aktiviteter som genomförts och vilka resultat de förhoppningsvis lett fram till. Om genomförandet har avvikit från den ursprungliga planen bör även det framgå och kortfattat förklaras. Vi tar gärna emot fotografier som efter överenskommelse kan publiceras på vår hemsida.

För att kunna komma ifråga för eventuell ytterligare finansiering behöver stiftelsen Rights Now ha fått in rapporter från tidigare projekt som fått anslag från stiftelsen.

Projektstöd

Ansök om bidrag till ert projekt, initiativ eller aktivitet!