rightsnow
ENGLISH

FAQ

Svar på vanliga frågor kring bidrag och ansökningar

Stiftelsen Rights Now har begränsad kapacitet att löpande svara på frågor. Nedan hittar du/ni därför svar på de vanligaste frågorna.

Vilka organisationer och projekt kan få ekonomiskt stöd från Stiftelsen Rights Now?

På denna websida presentera vi våra önskemål och prioriteringar, liksom ett flertal organisationer och projekt som vi stöttat genom åren. Genom att ta del av informationen får du/ni en bild av vad vi efterfrågar och kräver för att ge kunna ge stöd. Kanske kan du/ni även få inspiration till ert egna projekt?

Tänk på att de projekt vi stöttar genomförs av icke-vinstdrivande organisationer, som oftast har mycket god kännedom om målgruppen och är väl förankrade lokalt. Projekten inbegriper så gott som alltid utbildning och kunskapshöjande aktiviteter. Våra bidrag kan också användas för att skapa förutsättningar för ökat deltagande och lärande, till exempel genom att omfatta mat och måltider, information och utbildningsmaterial, avgifter, lokaler och transporter.

Var i världen ska ett projekt eller aktivitet genomföras för att kunna få stöd från Stiftelsen Rights Now?

Stiftelsen Rights Now stöttar organisationer och projekt världen över. Stiftelsen har sin bas i Sverige men det betyder inte att vi endast ger bidrag till projekt och aktiviteter i Sverige. Det viktiga är att projektet gör positiv skillnad i människors liv och att det ligger helt i linje med Rights Now:s kriterier för att ge stöd.

Välkommen med er ansökan, oavsett plats på jorden!

Vi har ett projekt som ännu inte dragits igång – kan vi söka stöd från Stiftelsen Rights Now?

Ja, självklart! Välkommen med er ansökan!

Hur stora belopp brukar ni dela ut? Hur stort bidrag kan vi söka?

Storleken på våra ekonomiska bidrag varierar, mellan cirka 25.000 till 300.000 svenska kronor per organisation och projekt, beroende på innehåll och upplägg. Ibland är stiftelsen Rights Now den enda finansiären. Ibland handlar det om att vi delfinansierar ett större projekt eller insats, där vårt anslag är öronmärkt för en specifik komponent eller aktivitet.

Hur fungerar ansökningsprocessen?

För att ansöka om ekonomiskt stöd behöver ni fylla i ansökningsformuläret som ni hittar på denna websida (en länk som finns tillgänglig under ansökningsperioden). Sista ansökningsdag är 31 oktober varje år, då ansökningsperioden avslutas. Stiftelsen Rights Now:s styrelse kommer därefter granska samtliga inkomna ansökningar för att kunna fatta beslut om vilka projekt som ska få ekonomiska bidrag.

Har ni några tips när det gäller hur man bäst formulerar en ansökan?

Stiftelsen Rights Now får vanligtvis in ett stort antal ansökningar varje år. Ni ökar era chanser att få stöd om ansökan är välskriven och projektet väl genomtänkt och förankrat i målgruppen. Mål och aktiviteter bör vara väl motiverade och måste ligga i linje med stiftelsen Rights Now:s vision, prioriteringar och tema för året för att kunna få stöd. Budgeten ska också vara rimlig utifrån vad ni vill göra och åstadkomma.

När vi bedömer en ansökan frågar vi oss till exempel:

  • Hur väl kopplar projektet till stiftelsens övergripande mål och årets tema?
  • Är målgruppen delaktig i projektet? Är projektet lokalt förankrat?
  • Är projektet genomtänkt och realistiskt med tanke på omständigheterna?
  • Kommer projektet kunna genomföras på utsatt tid, med de resurser som står till förfogande?
  • Kan projektbudgeten anses rimlig med tanke på vilka aktiviteter som ska genomföras?
  • Kommer projektet kunna uppnå det som är förväntat, de mål som satts upp av den sökande organisationen?

När fattar ni beslut kring ansökningar och stöd?

Stiftelsen Rights Now:s bedömningsprocess är om inget oförutsett inträffar avslutad i januari varje år. Vi kommer då kommunicera resultatet till samtliga sökande, oavsett om vi beslutat ge den sökande bidrag eller inte. Det är mycket viktigt att Rights Now då har era korrekta kontaktuppgifter, vilka måste framgå i ansökan.

Kolla er mailbox efter email från stiftelsen Rights Now i februari!

Om ni beslutar ge oss ett ekonomiskt bidrag, när kan vi få pengarna?

Under förutsättning att stiftelsen Rights Now fått in all information som krävs, framförallt en komplett projektbeskrivning, ett undertecknat beviljandebrev och en rekvisition med korrekta bankuppgifter, så kan vi överföra pengarna till er organisation så snart som möjligt efter vårt beslut, ofta i februari.

Kan en organisation skicka in flera ansökningar?

Ja, under förutsättning att varje projekt presenteras i ett separat ansökningsformulär. Ett formulär per projekt krävs, även om det är samma organisation som står bakom flera ansökningar.

Kan vi skicka in en ansökan om ekonomiskt bidrag via email?

Normalt godtar vi endast ansökningar via formuläret på websidan (som finns tillgängligt under ansökningsperioden mellan juli till oktober).

Endast i undantagsfall, då en organisation saknar praktiska förutsättningar att skicka in en ansökan via vår websida, kan vi godkänna att ansökan skickas in per email. Informera i så fall Stiftelsen Rights Now:s administratör på förhand så att vi inte missar er ansökan.

Välkommen att söka stöd från oss! Vi ser fram emot varje ansökan!

Hur vi behandlar personuppgifter – integritetspolicy

Stiftelsen Rights Now värnar de sökandes integritet. Stiftelsen vidtar lämpliga åtgärder som krävs i varje enskilt fall för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst. Behandling av personuppgifter i stiftelsens verksamhet sker i enlighet med bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Behandling av personuppgifter för sökande och anslagsmottagare

Stiftelsen hanterar personuppgifter för beredning av inlämnade ansökningar samt för utbetalning och uppföljning av beviljade anslag. Personuppgifter kan också komma att behandlas vid sammanställning och utvärdering av anslagsgivningen samt utformning av anslagspolicy och framtagning av ansökningsstatistik. Den registrerade är inte skyldig att lämna personuppgifter, men utan att det sker kan stiftelsen inte behandla inlämnade ansökningar samt utföra utbetalning och uppföljning av beviljade anslag. Stiftelsen kan även komma att komplettera lämnade personuppgifter genom inhämtning av information från privata och offentliga register.

Hantering av personuppgifter är nödvändig för att stiftelsen ska kunna fullfölja beslut om anslagsgivning och de anslagsvillkor som upprättas med mottagaren av anslag, för administration, för redovisningsändamål samt för att stiftelsen ska kunna följa de lagregler som stiftelsen omfattas av. Personuppgifterna behandlas på grundval av samtycke vid ansökan samt avtal vid anslagsgivning.

Personuppgiftsansvar

Det är Stiftelsen Rights Now (org. nr 802425-4784) som är personuppgiftsansvarig och beslutar om ändamålen med behandlingen av personuppgifter i stiftelsens verksamhet.

Stiftelsen Rights Now
Nordea Stiftelsetjänst
T644/HL
405 09 Göteborg
e-post stiftelsen@rightsnow.se

 

Hur får stiftelsen personuppgifterna?

Stiftelsen samlar in personuppgifter vid registrering av användarkonto, vid inlämnande av ansökan samt vid rekvirering av anslag och via kommunikation med de registrerade.

Vilka uppgifter behandlas?

Användarkonto: namn och e-postadress.

Ansökan: namn, födelsedatum, titel, kön, adress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om organisationstillhörighet och anslagsförvaltare. I förekommande fall behandlas medsökandes uppgifter; namn, tillhörighet och e-postadress.

Statistik och presentation av beviljade anslag: namn, titel, anslagsförvaltare/organisationstillhörighet, beviljat belopp och projekttitel.

Utbetalning: Namn, adress, telefon, e-postadress, bankkontonummer och övriga uppgifter som är nödvändiga för att stiftelsen ska kunna administrera utbetalning av anslag.

E-post: kompletterande uppgifter genom kommunikation med sökande och anslagsmottagare.

Vilka uppgifter publiceras?

På stiftelsens webbplats samt i stiftelsens årsskrift och andra motsvarande utskick och kanaler som stiftelsen använder sig av för att presentera anslagsgivningen publiceras beviljade anslag i form av sökandes namn och titel, beviljat belopp, anslagsförvaltare/organisationstillhörighet, projekttitel och populärvetenskaplig eller dylik sammanfattning.

Information om samtycke

Genom att skicka in en ansökan samtycker den registrerade till att stiftelsen får behandla lämnade personuppgifter i den utsträckning som krävs enligt stiftelsens ändamål.

Överföring till tredje land

Personuppgifterna kan komma att överföras till och lagras i ett land utanför EU/EES för samma ändamål som beskrivs i denna handling. Oavsett till vilket land stiftelsen överför personuppgifter uppfyller stiftelsen skyldigheten att tillse att en god skyddsnivå föreligger för uppgifterna och att dessa behandlas i enligt med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilka kan komma att ta del av uppgifterna?

Förutom Stiftelsen Rights Nows styrelse och kansli lämnas uppgifterna till berörda parter knutna till stiftelsen verksamhet, såsom redovisningsbyrå och revisorer. En inskickad ansökan är inte offentlig handling och lämnas inte vidare till obehöriga.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter i ansökningar och anslagsdokumentation sparas så länge det är nödvändigt för stiftelsens administrativa arbete samt för uppföljning av beviljade projekt. Ansökningar och anslagsdokumentation sparas digitalt i tio år därefter arkiveras de i pappersform. Avsikten med bevarandet är att möjliggöra historiska och statistiska ändamål över tid. Utöver detta sker bevarandet med stöd av berättigat intresse för att utvärdera och utveckla stiftelsens verksamhet.

Den registrerades rättigheter

Registerutdrag: Den registrerade har rätt att begära ett utdrag för att kontrollera vilka personuppgifter stiftelsen behandlar och att registrerade uppgifter är korrekta.

Rättelse av uppgifter: Stiftelsen är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta sådana uppgifter som ändrats, är felaktiga eller inte har behandlats i enlighet med GDPR.

Rätt till radering, begränsning av behandling m.m: Den registrerade har rätt att begära att stiftelsen raderar registrerade personuppgifter eller begränsar behandlingen av uppgifterna. Denna rätt omfattar inte behandling av personuppgifter som sker på grund av till exempel bokföringslagen.

En begäran om registerutdrag, rättelse eller radering ska ske skriftligen och vara egenhändigt undertecknad samt innehålla namn och personnummer. Den ska vara ställd till stiftelsen/personuppgiftsansvarig (se ovan).

Klagomål: Den registrerade har rätt att i förekommande fall inkomma med klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Uppdatering av hanteringen av personuppgifter
Stiftelsen kan vidta ändringar i behandlingen av personuppgifter. En ny version av denna handling blir gällande när den publiceras på stiftelsens webbplats. (Denna version per den 2019-05-23.)

Fler frågor?

Kontakta oss:

 

stiftelsen@rightsnow.se

 

Vi svarar så snabbt som möjligt!