rightsnow
ENGLISH

Om oss

Välkommen till Stiftelsen Rights Now

Rights Now är en stiftelse som vill förbättra livsvillkoren och livschanserna för människor i utsatta situationer. Vi ger ekonomiska bidrag till olika organisationer och projekt. Genom att också sprida information och kunskap från de insatser vi stödjer hoppas vi kunna inspirera andra och påverka samhället i positiv riktning. Sammantaget vill vi åstadkomma en förändring mot en mer rättvis och jämlik värld.

Vi vill genom samarbeten och riktat ekonomiskt stöd bidra till att förbättra livet för människor i utsatta situationer. Det handlar konkret om att förändra och förbättra livsvillkoren och förutsättningarna för individer eller samhällsgrupper som idag kan sägas vara berövade sina grundläggande mänskliga rättigheter. Det handlar om att vi alla kan hamna i någon slags svår situation, men att vi med bättre förutsättningar och ett bra stöd kan få det bättre.

Rights Now stödjer insatser som:

 • Ger människor ökad makt, mer inflytande och fler valmöjligheter
 • Bidrar till social hållbarhet och social mobilisering
 • Främjar dialog och gränsöverskridande möten, mellan individer och olika grupper i samhället

Bride on a walk to freedom

Vår vision är en värld där människors rättigheter är tillgodosedda. En värld där varje människa respekteras och uppskattas, där människor har makt och inflytande, möjligheter och framtidstro. Det är en värld där människor -oberoende av kön, ålder, klass, socialgrupp, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, könsidentitet, nationalitet, geografisk plats, funktionsvariation, eller andra förhållanden som förenar eller skiljer människor åt – har sociala, politiska och ekonomiska möjligheter att påverka den egna livssituationen och att aktivt delta i samhället och dess utformning. Stiftelsen Rights Now:s värdegrund vilar på övertygelsen att alla människor i världen är födda fria och lika i värde och rättigheter.

photo-1459292113141-4cacea7878b1

De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv. De syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv, och nämner vilka förutsättningar som krävs – som exempelvis föda, boende, hälsa, utbildning, försörjning, trygghet och säkerhet, frihet från tortyr och slaveri, yttrandefrihet, rätt till sina innersta tankar och uppfattningar om religion och ideologi, deltagande i samhället och i landets styrelse.

Stiftelsen Rights Now:s värdegrund utgår bland annat från följande konventioner och deklarationer:

 • Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
 • Den internationella konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna.
 • Den internationella konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.
 • Den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering.
 • Den internationella konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor.
 • Den internationella konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
 • Den internationella konventionen om barns rättigheter.
 • 1951 års Genèvekonvention, samt andra internationella konventioner och resolutioner, om flyktingars och statslösas rättigheter.

Etiska och hållbara investeringar

Stiftelsen Rights Now:s tillgångar ska vara placerade i enlighet med vår vision och våra värderingar. Genom våra investeringar vill vi gynna:

 • Hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling
 • Mänskliga rättigheter
 • God miljö och människors hälsa och välbefinnande
 • Anti-korruption

Enligt vår investeringspolicy ska aktie/fondplaceringar endast göras i företag vars verksamhet uppfyller kraven i internationella konventioner, normer, standards och riktlinjer vad gäller ovan nämnda områden. Företagen ska bedriva sin verksamhet i enlighet med bland annat UN Global Compacts principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Vi vill också att våra placeringar bidrar till uppfyllandet av FN:s 17 mål för hållbar utveckling, SDG-målen.

Vi investerar inte i företag som är involverade i produktion av till exempel kärnvapen, klusterminor eller biologiska vapen. Vi undviker också att investera i företag som tjänar pengar på tobak, alkohol, spel, pornografi och vapen. Företag som är involverade i utvinning, produktion eller distribution av bränslen bör kunna visa att de har en strategi vad gäller att minska sina koldioxidutsläpp för att minska sin klimatpåverkan, i enlighet med Paris-avtalet. Vi ska heller aldrig investera i företag som sysslar med okonventionell utvinning av till exempel oljesand eller som ägnar sig åt arktisk borrning.

Stiftelsen Rights Now anlitar och förlitar sig på externa rådgivare vad gäller kapitalets förvaltning. Vi ställer krav på att de har kompetens vad gäller etiska och hållbara placeringar. Våra nuvarande rådgivare är: Nordea Bank

Här är länkar till några av de organisationer som arbetar med etiska placeringar och riktlinjer:

Global Compact

ILO

OECDs riktlinjer

Swedwatch

Transparancy International

Bilder på rightsnow.se från Unsplash använder rättigheter enligt Creative Commons Zero. Om bilder är delar av rapporter till Rights Now eller skapade i egen regi så gäller följande:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Fakta

 • Rights Now grundades år 2007.
 • Rights Nows grundkapital donerades av privatpersoner.
 • Rights Now är en ideell stiftelse utan bindningar till näringsliv, politiska partier eller andra former av organisationer eller institutioner.
 • Rights Now är religiöst och politiskt obunden.
 • Rights Now:s verksamhet sker i enlighet med svensk stiftelselag.
 • Stiftelsen står under tillsyn av myndighet (Länsstyrelsen i Stockholm är tillsyns- och registreringsmyndighet).
 • Rights Now är registrerad i det svenska offentliga stiftelseregistret.