Rights Now Foundation
ENGLISH

Om oss

 

Vad är Stiftelsen Rights Now

Rights Now är en stiftelse som vill förbättra livsvillkoren och livschanserna för människor i utsatta situationer. Vi ger ekonomiska bidrag till olika organisationer och projekt. Genom att också sprida information och kunskap från de insatser vi stödjer hoppas vi kunna inspirera andra och påverka samhället i positiv riktning.

Sammantaget vill vi åstadkomma en förändring mot en mer rättvis och jämlik värld. Vi vill genom samarbeten och riktat ekonomiskt stöd bidra till att förbättra livet för människor i utsatta situationer. Det handlar konkret om att förändra och förbättra livsvillkoren och förutsättningarna för individer eller samhällsgrupper som idag kan sägas vara berövade sina grundläggande mänskliga rättigheter.

Stiftelsen Rights Now ger ekonomiska bidrag till icke-vinstdrivande organisationer i det civila samhället världen över. Organisationer kan ansöka om stöd till projekt och aktiviteter som främjar mänskliga rättigheter och förbättrar livsvillkor för individer och grupper som befinner sig i utsatta och sårbara situationer. Vi vill bidra till socialt hållbara samhällen som är jämlika, toleranta och inkluderande. De projekt vi stöttar inkluderar alltid kunskaps-, medvetande- och kapacitetshöjande insatser.

Rights Now stödjer insatser som:

  • Ger människor ökad makt, mer inflytande och fler valmöjligheter
  • Bidrar till social hållbarhet och social mobilisering
  • Främjar dialog och gränsöverskridande möten, mellan individer och olika grupper i samhället

ALEF 2022. Projekt: Studiegrupper för läskunnighet och självhjälp i Uganda.

Vår vision är en värld där människors rättigheter är tillgodosedda. En värld där varje människa respekteras och uppskattas, där människor har makt och inflytande, möjligheter och framtidstro. Det är en värld där människor -oberoende av kön, ålder, klass, socialgrupp, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, könsidentitet, nationalitet, geografisk plats, funktionsvariation, eller andra förhållanden som förenar eller skiljer människor åt – har sociala, politiska och ekonomiska möjligheter att påverka den egna livssituationen och att aktivt delta i samhället och dess utformning.

Stiftelsen Rights Now:s värdegrund vilar på övertygelsen att alla människor i världen är födda fria och lika i värde och rättigheter. Som vi ser det pekar mänskliga rättigheter på att alla människor ska kunna leva anständiga liv. De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv. De syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv, och nämner vilka förutsättningar som krävs – som exempelvis föda, boende, hälsa, utbildning, försörjning, trygghet och säkerhet, frihet från tortyr och slaveri, yttrandefrihet, rätt till sina innersta tankar och uppfattningar om religion och ideologi, deltagande i samhället och i landets styrelse.

Mänskliga rättigheter är universella – de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation.

Coloboratie Lund – Maxenu 2019. Projekt: Afterschool in Romania.

Etiska och hållbara investeringar

Stiftelsen Rights Now finans- och investeringspolicy följer etiska riktlinjer, internationella normer och standarder. Policyn ses över kontinuerligt för att hålla högsta möjliga standard vad gäller etik och hållbarhet, baserat på aktuell kunskap och praxis.

Läs vår finans- och investeringspolicy i detalj här.

Bilder på rightsnow.se från Unsplash använder rättigheter enligt Creative Commons Zero. Om bilder är delar av rapporter till Rights Now eller skapade i egen regi så gäller följande:

Creative Commons License
Detta arbete är licensierat underCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Fakta

  • Rights Now grundades år 2007.
  • Rights Nows grundkapital donerades av privatpersoner.
  • Rights Now är en ideell stiftelse utan bindningar till näringsliv, politiska partier eller andra former av organisationer eller institutioner.
  • Rights Now är religiöst och politiskt obunden.
  • Rights Now:s verksamhet sker i enlighet med svensk stiftelselag.
  • Stiftelsen står under tillsyn av myndighet (Länsstyrelsen i Stockholm är tillsyns- och registreringsmyndighet).
  • Rights Now är registrerad i det svenska offentliga stiftelseregistret.