Rights Now Foundation
ENGLISH

Om oss

 

Vad är Stiftelsen Rights Now

Rights Now är en stiftelse som vill förbättra livsvillkoren och livschanserna för människor i utsatta situationer. Vi ger ekonomiska bidrag till olika organisationer och projekt. Genom att också sprida information och kunskap från de insatser vi stödjer hoppas vi kunna inspirera andra och påverka samhället i positiv riktning.

Sammantaget vill vi åstadkomma en förändring mot en mer rättvis och jämlik värld. Vi vill genom samarbeten och riktat ekonomiskt stöd bidra till att förbättra livet för människor i utsatta situationer. Det handlar konkret om att förändra och förbättra livsvillkoren och förutsättningarna för individer eller samhällsgrupper som idag kan sägas vara berövade sina grundläggande mänskliga rättigheter.

Det handlar om att vi alla kan hamna i någon slags svår situation, men att vi med bättre förutsättningar och ett bra stöd kan få det bättre. Rights Now stödjer insatser som:

 • Ger människor ökad makt, mer inflytande och fler valmöjligheter
 • Bidrar till social hållbarhet och social mobilisering
 • Främjar dialog och gränsöverskridande möten, mellan individer och olika grupper i samhället
Brudpar på väg mot frihet

Vår vision är en värld där människors rättigheter är tillgodosedda. En värld där varje människa respekteras och uppskattas, där människor har makt och inflytande, möjligheter och framtidstro. Det är en värld där människor -oberoende av kön, ålder, klass, socialgrupp, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, könsidentitet, nationalitet, geografisk plats, funktionsvariation, eller andra förhållanden som förenar eller skiljer människor åt – har sociala, politiska och ekonomiska möjligheter att påverka den egna livssituationen och att aktivt delta i samhället och dess utformning.

Stiftelsen Rights Now:s värdegrund vilar på övertygelsen att alla människor i världen är födda fria och lika i värde och rättigheter. Som vi ser det pekar mänskliga rättigheter på att alla människor ska kunna leva anständiga liv. De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv. De syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv, och nämner vilka förutsättningar som krävs – som exempelvis föda, boende, hälsa, utbildning, försörjning, trygghet och säkerhet, frihet från tortyr och slaveri, yttrandefrihet, rätt till sina innersta tankar och uppfattningar om religion och ideologi, deltagande i samhället och i landets styrelse.

Mänskliga rättigheter är universella – de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation.

Foto

Stiftelsen Rights Now:s värdegrund utgår bland annat från följande konventioner och deklarationer:

 • Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
 • Den internationella konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna.
 • Den internationella konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.
 • Den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering.
 • Den internationella konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor.
 • Den internationella konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
 • Den internationella konventionen om barns rättigheter.
 • Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter
 • 1951 års Genèvekonvention, samt andra internationella konventioner och resolutioner, om flyktingars och statslösas rättigheter.

Etiska och hållbara investeringar

Stiftelsen Rights Now finans- och investeringspolicy följer etiska riktlinjer, internationella normer och standarder. Policyn ses över kontinuerligt för att hålla högsta möjliga standard vad gäller etik och hållbarhet, baserat på aktuell kunskap och praxis.

Våra finansiella tillgångar är investerade med ett erkännande av vikten av:

 • Mänskliga rättigheter
 • Hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling
 • God miljö och människors hälsa och välbefinnande
 • Anti-korruption

Enligt vår investeringspolicy ska aktie/fondplaceringar endast göras i företag vars verksamhet uppfyller kraven i internationella konventioner, normer, standards och riktlinjer vad gäller ovan nämnda områden. Företag som är involverade i produktion av kontroversiella produkter som kärnvapen, klusterminor eller biologiska vapen är undantagna. Investeringar bör vidare undvikas i företag med en relevant omsättning från sektorerna tobak, alkohol, hasardspel, pornografi och vapen. Företag som är involverade i prospektering, produktion eller distribution av bränslen bör visa att de har en strategi för utsläpp av koldioxid som är förenlig med Parisavtalet. Vi skulle aldrig investera i företag som är involverade i okonventionell prospektering av såsom oljesand och artic borrning. Vi vill också att våra placeringar bidrar till uppfyllandet av FN:s 17 mål för hållbar utveckling, SDG-målen.

FN:s Global Compact-principer utgör miniminivån för Stiftelsen Rights Nowss finans- och investeringspolicy. De tio principerna i FN:s Global Compact härleds från: Universal Declaration of Human Rights, International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Rio Declaration on Environment and Development, och United Nations Convention Against Corruption.

Stiftelsen Rights Now anlitar och förlitar sig på externa rådgivare vad gäller kapitalets förvaltning. Våra nuvarande rådgivare är: Nordea Bank

Här är länkar till några av de organisationer som arbetar med etiska placeringar och riktlinjer:

Global Compact
ILO
OECD guidelines
Swedwatch
Transparency International

Bilder på rightsnow.se från Unsplash använder rättigheter enligt Creative Commons Zero. Om bilder är delar av rapporter till Rights Now eller skapade i egen regi så gäller följande:

Creative Commons License
Detta arbete är licensierat underCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Fakta

 • Rights Now grundades år 2007.
 • Rights Nows grundkapital donerades av privatpersoner.
 • Rights Now är en ideell stiftelse utan bindningar till näringsliv, politiska partier eller andra former av organisationer eller institutioner.
 • Rights Now är religiöst och politiskt obunden.
 • Rights Now:s verksamhet sker i enlighet med svensk stiftelselag.
 • Stiftelsen står under tillsyn av myndighet (Länsstyrelsen i Stockholm är tillsyns- och registreringsmyndighet).
 • Rights Now är registrerad i det svenska offentliga stiftelseregistret.