rightsnow

Om oss

Välkommen till Stiftelsen Rights Now

Rights Now är en stiftelse som vill förbättra livsvillkoren och livschanserna för människor i utsatta situationer. Vi ger ekonomiska bidrag till olika organisationer och projekt. Genom att också sprida information och kunskap från de insatser vi stödjer hoppas vi kunna inspirera andra och påverka samhället i positiv riktning. Sammantaget vill vi åstadkomma en förändring mot en mer rättvis och jämlik värld.

Vi vill genom samarbeten och riktat ekonomiskt stöd bidra till att förbättra livet för människor i utsatta situationer. Det handlar konkret om att förändra och förbättra livsvillkoren och förutsättningarna för individer eller samhällsgrupper som idag kan sägas vara berövade sina grundläggande mänskliga rättigheter. Det handlar om att vi alla kan hamna i någon slags svår situation, men att vi med bättre förutsättningar och ett bra stöd kan få det bättre.

Rights Now stödjer insatser som:

 • Ger människor ökad makt, mer inflytande och fler valmöjligheter.
 • Bidrar till empowerment och social mobilisering.
 • Ökar jämställdhet och jämlikhet.

 

Bride on a walk to freedom

Vår vision är en värld där människors rättigheter är tillgodosedda. En värld där varje människa respekteras och uppskattas, där människor har makt och inflytande, möjligheter och framtidstro. Det är en värld där människor oberoende av kön, ålder, klass, socialgrupp, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, könsidentitet, nationalitet, geografisk plats, funktionshinder, eller andra förhållanden som förenar eller skiljer människor åt, har sociala, politiska och ekonomiska möjligheter att påverka den egna livssituationen och att aktivt delta i samhället och dess utformning.

Stiftelsens värdegrund bygger på övertygelsen att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter, att alla människor har ett ansvar, och att stater har särskilda skyldigheter. De mänskliga rättigheterna är universella, de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation. Alla rättigheter är viktiga, ömsesidigt samverkande och delar av samma helhet. Rättigheter ska aldrig ställas mot varandra.

 

photo-1459292113141-4cacea7878b1

De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv. De syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv, och inkluderar därför regler om människors möjligheter att överleva – inbegripet föda, husrum, hälsa, säkerhet, om människors rätt till sina innersta tankar och uppfattningar om religion och ideologi, om skydd för individen och familjen, frihet från tortyr och slaveri, om rätt till utbildning, arbete, yttrandefrihet, organisationsfrihet, deltagande i samhället och i landets styrelse.

Värdegrunden utgår bland annat från följande konventioner och deklarationer:

 • Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
 • Den internationella konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna.
 • Den internationella konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.
 • Den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering.
 • Den internationella konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor.
 • Den internationella konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
 • Den internationella konventionen om barns rättigheter.
 • 1951 års Genèvekonvention, samt andra internationella konventioner och resolutioner, om flyktingars och statslösas rättigheter.

Etisk placeringspolicy

Rights Now:s styrelse ansvarar för att stiftelsen har en aktuell finans- och placeringspolicy med tydliga etiska riktlinjer. Policyn revideras kontinuerligt för att upprätthålla bästa möjliga standard utifrån befintlig kunskap och aktuell situation.

 • Stiftelsens kapital ska vara placerat i enlighet med vår vision och våra värderingar. Vårt mål är att tillgångarna är placerade för att ge bästa möjliga avkastning och värdetillväxt, så att en god riskspridning och varaktighet uppnås, samt med hänsyn till:
 • Hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling
 • Mänskliga rättigheter
 • Arbetsförhållanden
 • Miljö- och hälsopåverkan
 • Anti-korruption

Vi anser att privata företag – likväl som andra aktörer i samhället – har ett ansvar för hur samhället utformas och utvecklas. De bör bidra till skapandet av ett jämlikt och rättvist samhälle. De företag som Rights Now väljer att investera i ska på ett ansvarsfullt sätt främja och arbeta för en hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling, förverkligandet av mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden, en reducerad miljö- och hälsopåverkan, samt ska de aktivt ta avstånd från och bekämpa korruption.

Aktie/fondplaceringar ska i största möjliga mån göras i företag som på ett godtagbart sätt efterlever kraven i internationella konventioner angående mänskliga rättigheter och hållbar utveckling ur social, ekonomisk och miljömässig synvinkel. Företagen ska sträva efter att bedriva sin verksamhet i enlighet med UN Global Compacts principer.

UN Global Compacts principer utgör en miniminivå för Stiftelsens finans- och placeringspolicy. Policyn ska sträva efter vidare målsättningar som kan variera beroende på den aktuella situationen och befintlig kunskap.

Rights Now anlitar och förlitar sig på externa rådgivare vad gäller kapitalets förvaltning. Vi ställer krav på att de innehar kompetens vad gäller etiska placeringar.

Här är länkar till några av de organisationer som arbetar med etiska placeringar och riktlinjer:

Amnesty Business Group

CSR – EU

Fair Trade Center

Globalt Ansvar

Global Compact

Globalportalen

ILO

OECDs riktlinjer

Swedwatch

Transparancy International

Bilder på rightsnow.se från Unsplash använder rättigheter enligt Creative Commons Zero. Om bilder är delar av rapporter till Rights Now eller skapade i egen regi så gäller följande:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Fakta

 • Rights Now grundades år 2007.
 • Rights Nows grundkapital donerades av privatpersoner.
 • Rights Now är en ideell stiftelse utan bindningar till näringsliv, politiska partier eller andra former av organisationer eller institutioner.
 • Rights Now är religiöst och politiskt obunden.
 • Rights Now:s verksamhet sker i enlighet med svensk stiftelselag.
 • Stiftelsen står under tillsyn av myndighet (Länsstyrelsen i Stockholm är tillsyns- och registreringsmyndighet).
 • Rights Now är registrerad i det svenska offentliga stiftelseregistret.