Rights Now Foundation
ENGLISH

Ett projekt för bättre äldrevård, Uganda

Med hjälp av anslaget från stiftelsen Rights Now genomfördes ett äldrevårdsprojekt i ett distrikt i Uganda. Projektet som bedrevs i samarbete med lokalbefolkningen och de lokala myndigheterna innebar att personer som arbetade med hälsofrågor utbildades specifikt kring vård och omhändertagande av äldre personer. Denna kunskap kunde de sedan förmedla till de personer i lokalbefolkningen som kom i kontakt med och tog hand om äldre.

Inom ramen för projektet betonades vikten av att bryta de äldres ensamhet och isolering, liksom betydelsen av ett kärleksfullt och empatiskt bemötande gentemot de äldre. Deltagarna fick också ökad kunskap om äldres fysiska och psykiska hälsa.