Rights Now Foundation
ENGLISH

ALEF – Studiegrupper och självhjälp i Uganda

Bakgrund

Vi är mycket tacksamma för det stöd Stiftelsen Rights Now gett ALEF under 2022. Ert anslag på

150 000 kr har bidragit till att 1750 deltagare i Uganda–som tidigare levt i den utsatthet och sårbarhet som analfabetism innebär–fått förbättrade levnadsvillkor. I studiegrupperna har deltagarna fått lära sig att läsa, skriva och räkna samtidigt som självförtroendet stärkts. Med hjälp av detta har de förstått och försvarat sina rättigheter, tagit kontroll över sin ekonomi, ökat sina inkomster och blivit delaktiga i besluts processer i hemmet samt i sina familjer. Denna möjlighet till livsförändring är ovärderlig för dem som inte fått gå i skolan. Tack vare ert stöd har de fått en andra chans som ingen någonsin kan ta ifrån dem.I enlighet med beviljande brevet från Rights Now, skickar ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators härmed en rapport för hur beloppet om 150000 kr använts för projektet i Uganda 2022. Under våren 2022 besökte Hélène Boëthius (verksamhetsansvarig) och Ebba Mörk(projekthandläggare) CACI:s projekt i Uganda. Där kunde vi konstatera att CACI gör ett strålande jobb med att främja jämlikhet och rättvisa för gruppdeltagarna. I denna rapport sammanställer vi resultaten för projektet som genomförts under 2022.

Samarbetet i Uganda

De allra flesta av de människor i världen som lever i extrem fattigdom är också analfabeter.Ungdomar och vuxna som växer upp utan att kunna läsa, skriva och räkna hamnar i ett enormt utanförskap. De blir beroende av andras välvilja, blir ofta lurade, klarar inte av att hantera sin ekonomi, upplever sig som underlägsna och mindre värda. Att ofta bli förtryckt av andra leder till ännu sämre självkänsla. De lever i utsatthet och sårbarhet och har inte heller möjlighet att ge sina barn en trygg uppväxt.Det finns totalt 775 miljoner analfabeter i världen, varav de flesta finns i olika afrikanska länder.ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators, brinner för att ge en ny chans till unga och vuxna som lever i fattigdom, och som aldrig fick gå i skolan som barn. Vi har skapat en unik metod för folkbildning på modersmål där grupper möts för att samtala om livets alla utmaningar, de delar tankar, erfarenheter och livskunskaper, och tar gemensamma beslut om hur de ska förändra sina liv.Samtidigt lär de sig läsa, skriva och räkna.På så sätt stärks deras egenmakt, de tar kontroll över sina liv, jämställdheten ökar och de blir delaktiga i det lokala civilsamhället.År 2013 startade CACI, Change African Child International, tillsammans med ALEF ett projekt med studie grupper på språket luganda i Uganda. Luganda är Ugandas största språk som talas av mer än 10 miljoner människor. Under åren 2013-2016 utarbetade ALEF en serie på tre kurser med läromedel på luganda tillsammans med projektteamet.Läroböckerna är utvecklade enligt ALEF-metoden och där med målgrupps anpassade utifrån de behov och intressen som finns för människor som lever i fattigdom och saknar grundläggande skriv-och läskunnighet. Studiegrupperna stärker samhällen genom läskunnighet för personer från 15 år. Sedan starten av projektet hartusentals unga och vuxna lärt sig att läsa, skriva och räkna. Grupperna möts några gånger i veckan under sju månaders tid. Där samtalar de om livets utmaningar, lär sig läsa, skriva, räkna, och börjar förändra sina liv.Efter tre årskurser omvandlas många grupper till kooperativ där de bibehåller gemenskapen och fortsätter med gemensamt företagande och sparande.

Projektet 2022

Under 2022 har totalt 1750 deltagare i åldrarna 15-45 gått en ALEF-kurs i någon av de tre olika nivåerna. Projektet inleddes med att alla gruppledare fick gå en intensiv kurs i två veckor i hur man leder en grupp. Gruppledaren kommer från lokalområdet och det läggs stor betoning på att gruppledarna inte är lärare utan att de är till för att leda, underlätta diskussionerna och stötta gruppdeltagarna. CACI:s personal håller i gruppledarutbildningen och det finns gruppledarmanualer med tydliga lektionsplaner för varje träff. Studiegrupperna genomfördes under perioden mars till oktober2022 med ungefär två träffar per vecka. Vid varje tillfälle läser deltagarna en text som beskriver en situation de kan känna igen sig i. Texterna handlar om exempelvis jämställdhet, klimat, korruption, demokrati, mänskliga rättigheter, arvsrätt eller hälsa. Utifrån texterna diskuterar deltagarna liknande erfarenheter och tar beslut om hur de kan förändra sina liv. Dessa diskussioner är själva kärnan i ALEF-metoden. Medvetenheten kring samhällsfrågor stärks och deltagarna självförtroende stärks i samband med att de öppet får yttra sig och berätta vad de tycker och tänker. Majoriteten av deltagarna är kvinnor (85%) och när de delar med sig av sina livsöden upptäcker de att många andra varit med om liknande erfarenheter. De uppmuntrar varandra att säga ifrån mot orättvisor och stöttar varandra. De män som är med i grupperna bidrar också till att stärka jämställdheten när de får lära sig från kvinnorna.Det finns fem heltidsanställda coacher i projektet som ansvarar för uppföljning och stöd tillgruppledarna. Under året har coacherna besökt alla grupper minst en gång i månaden för att säkra kvalitén på gruppträffarna. Coacherna rapporterar till CACI:s projektteam som i sin tur rapporterar tillALEF.De flesta grupperna omvandlas efter de tre kurserna till permanenta civilsamhällesorganisationer(CBO) som sparar pengar tillsammans och driver inkomstgenererande aktiviteter. Ibland träffas de för att fortsätta träna läsning tillsammans med hjälp av projektets läshäften. Detta gör att de bevarar sammanhållningen i grupperna och fortsätter stötta varandra. Nytt för i år är att CACI har börjat samarbeta med tre mindre civilsamhälles organisationer. I början av året genomgick gruppledare och coacher från dessa organisationer CACI:s gruppledarutbildning. De mindre organisationerna ansvarar själva för genomförandet och uppföljningen av studiegrupperna.Under 2022 har de genomfört totalt 9 grupper i årskurs 1 med 220 deltagare. Sammanslaget medCACI:s grupper har projektet nått totalt 1750 personer som lever i utsatta och sårbara situationer.

I Uganda har man under 2022 brottats med konsekvenserna av den två år långa nedstängningen under Covid-19 pandemin. Först i januari 2022 öppnade skolorna efter att ha varit stängda sedan mars 2020. Livet har varit tufft för många, både ekonomiskt och social. Unga flickor har drabbats särskilt hårt då antalet tonårsgraviditeter och våldtäkter ökade explosionsartat under pandemin. De förhöjda priserna på grund av kriget i Ukraina har dessutom försämrat den ekonomiska situationen för många fattiga i Uganda. För personer som lever med små marginaler kan prisökningar vara avgörande för ens chans att överleva.Studiegrupperna har fått stor betydelse för många som hamnat i kläm på grund av den rådande situationen i Uganda. Många tonårsmammor har hittat till projektet och fått stöd från de äldre kvinnorna i grupperna.

Förändringar i människors liv

I ALEF:s projekt fokuserar vi dock inte enbart på de kvantitativa resultaten. Det är gruppdiskussionerna som genererar de största resultaten när det kommer till jämställdhet, rättigheter, egenmakt och möjligheten att påverka beslut i familjen och lokalsamhället

I varje månadsrapport vi får från CACI ger de exempel på vad studiegrupperna fått betyda fördeltagarna. Här ärnågra exempel på vadkurserna betytt för några av deltagarna under året:

 • Jane, 35 år, har gått alla tre ALEF-kurser och startade en liten restaurang med hjälp av sparade pengar. En dag kom två tjänstemän för att ta upp skatt. De trodde att hon var analfabet, och nämnde ett felaktigt belopp. Jane fick dem att skriva ner beloppet på ettpapper och sprang till skattekontoret för att dubbelkolla siffran. Det visade sig att tjänstemännen hade fördubblat skatten. Jane tog med en civilklädd polis tillbaka tillmarknaden som tog männen på bar gärning och arresterade dem för bedrägeriförsök.
 • Deltagaren ”P”, 16 år, blev våldtagen under lockdown och därefter gravid. Hon blev deprimerad då hon kände att hon belastade sin redan fattiga familj med en bebis. Närbebisen var fyra månader gammal hittade hon en ALEF-grupp. Där hittade P ett sammanhang, hennes självkänsla stärktes och hon har lärt sig att läsa. Hon tror nu på sig själv och kan ta hand om sig själv, bebisen och sin familj. Hon har börjat spara pengar med sin mamma och de har bestämt sig för att gemensamt starta ett litet företag.
 • Musa, 29 år, har tidigare jobbat med att lasta av matoke (matbanan) från lastbilar och fått dåligt betalt för detta. Han har under tiden i de tre ALEF-kurserna sparat pengar och lärt sig att skriva upp inkomster och utgifter. Nu har han lyckats starta ett eget matoke-stånd och har köpt en cykel som han använder för att leverera matoke till sina kunder för en extra kostnad.
 • Azena, 20 år, jobbade som hemhjälp i en familj i tre år. Hon fick bara hälften av sin lön, men det var först när Azena började i en ALEF-grupp som hon tog mod till sig att säga ifrån. När hon berättade för familjenatt hon blivit lurad på halva lönen sa mannen lite hånfullt ”gå tillpolisen då”. Så det gjorde Azena, påhejad av sina kamrater i studiegruppen. I ett polisförhör erkände frun i familjen att hon behållit hälften av lönen under tre år. Azena blev återbetald allt som de hållit undan för henne i en enda utbetalning. Hon sa upp sig och startade ett eget marknadsstånd där hon säljer frukt och grönsaker. Nu när hon kan läsa och skriva så kan hon bokföra sina dagliga inkomster och utgifter. Detta är bara några få exempel på hur deltagarnas liv förändrats i en positiv riktning. När dessa människor möts för att diskutera olika problem och gemensamt hittar lösningar så blir resultaten stora. CACI rapporterar dessa övergripande resultat från projektet:
 • Alla deltagare berättar att de fått bättre självförtroende och att de har förstått att de har ett värde. De vågar ta ordet i folksamlingar och ståupp emot orättvisor.
 • Nästan alla deltagare har förbättrat familjens ekonomi och kan täcka utgifter för det mest nödvändiga, inklusive skolavgifter för sina barn.
 • I början av projektet upplevde majoriteten av deltagarna att devar socialt isolerade och dåliga på att samarbeta. I grupperna har de börjat lösa problem tillsammans och har blivit bättre på att komma överens och arbeta i grupp.
 • Många deltagare har börjat inkomstgenererande aktiviteter, exempelvis marknadsstånd, restauranger, försäljning av kolbriketter, skräddare, etc
 • Majoriteten av de kvinnliga deltagarna har blivit medvetna om att det är olagligt med könsbaserat våld och våld i hemmet i Uganda. De har i studiegrupperna insett att de inte måste härda ut detta. Nu vågar deltagarna ståupp emot våldet. De organiserar sig tillsammans för att kämpa mot detta och engagerar sig på samhällsnivå för att informera andra om mänskliga rättigheter.
 • Deltagarna har förbättrat sin och sina familjers hälsa. De sover under myggnät, kokar dricksvatten, tvättar händerna, sköter sin personliga hygien och har lärt sig om familjeplanering.
 • Gruppdeltagarna har börjat sortera sina sopor och lärt sig ta hand om avfall. Flera av de som äger mark har börjat planterat träd.
 • Deltagarna har börjat diskutera och planera tillsammans med sina makar. På grund av analfabetism har de tidigare inte blivit tagna på allvar. De har samlat mod till sig och vågar berätta vad de tycker om saker och ting och många deltagare tar nu mera gemensamma beslut i hemmen. Tack vare ert generösa stöd har deltagarna fått ett socialt sammanhang, trygghet och en möjlighet att ta kontroll över sin livssituation. När deltagarna med varierande ålder och bakgrund möts i en gränsöverskridande dialog så ökar deras medvetenhet och vilja att agera. De tar initiativ till förändring och engagemanget får ringar på vattnet i samhället.

Återigen ett stort tack för att ni bidragit till att ge dessa människor en andra chans. Vänliga hälsningar, Ebba Mörk, projekthandläggare ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators