Rights Now Foundation
ENGLISH

ALEF – Studiegrupper och självhjälp i Uganda

Bakgrund

Vi är mycket tacksamma för det stöd Stiftelsen Rights Now gett ALEF under 2022. Ert anslag på

150 000 kr har bidragit till att 1750 deltagare i Uganda–som tidigare levt i den utsatthet och sårbarhet som analfabetism innebär–fått förbättrade levnadsvillkor. I studiegrupperna har deltagarna fått lära sig att läsa, skriva och räkna samtidigt som självförtroendet stärkts. Med hjälp av detta har de förstått och försvarat sina rättigheter, tagit kontroll över sin ekonomi, ökat sina inkomster och blivit delaktiga i besluts processer i hemmet samt i sina familjer. Denna möjlighet till livsförändring är ovärderlig för dem som inte fått gå i skolan. Tack vare ert stöd har de fått en andra chans som ingen någonsin kan ta ifrån dem.I enlighet med beviljande brevet från Rights Now, skickar ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators härmed en rapport för hur beloppet om 150000 kr använts för projektet i Uganda 2022. Under våren 2022 besökte Hélène Boëthius (verksamhetsansvarig) och Ebba Mörk(projekthandläggare) CACI:s projekt i Uganda. Där kunde vi konstatera att CACI gör ett strålande jobb med att främja jämlikhet och rättvisa för gruppdeltagarna. I denna rapport sammanställer vi resultaten för projektet som genomförts under 2022.

Samarbetet i Uganda

De allra flesta av de människor i världen som lever i extrem fattigdom är också analfabeter.Ungdomar och vuxna som växer upp utan att kunna läsa, skriva och räkna hamnar i ett enormt utanförskap. De blir beroende av andras välvilja, blir ofta lurade, klarar inte av att hantera sin ekonomi, upplever sig som underlägsna och mindre värda. Att ofta bli förtryckt av andra leder till ännu sämre självkänsla. De lever i utsatthet och sårbarhet och har inte heller möjlighet att ge sina barn en trygg uppväxt.Det finns totalt 775 miljoner analfabeter i världen, varav de flesta finns i olika afrikanska länder.ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators, brinner för att ge en ny chans till unga och vuxna som lever i fattigdom, och som aldrig fick gå i skolan som barn. Vi har skapat en unik metod för folkbildning på modersmål där grupper möts för att samtala om livets alla utmaningar, de delar tankar, erfarenheter och livskunskaper, och tar gemensamma beslut om hur de ska förändra sina liv.Samtidigt lär de sig läsa, skriva och räkna.På så sätt stärks deras egenmakt, de tar kontroll över sina liv, jämställdheten ökar och de blir delaktiga i det lokala civilsamhället.År 2013 startade CACI, Change African Child International, tillsammans med ALEF ett projekt med studie grupper på språket luganda i Uganda. Luganda är Ugandas största språk som talas av mer än 10 miljoner människor. Under åren 2013-2016 utarbetade ALEF en serie på tre kurser med läromedel på luganda tillsammans med projektteamet.Läroböckerna är utvecklade enligt ALEF-metoden och där med målgrupps anpassade utifrån de behov och intressen som finns för människor som lever i fattigdom och saknar grundläggande skriv-och läskunnighet. Studiegrupperna stärker samhällen genom läskunnighet för personer från 15 år. Sedan starten av projektet hartusentals unga och vuxna lärt sig att läsa, skriva och räkna. Grupperna möts några gånger i veckan under sju månaders tid. Där samtalar de om livets utmaningar, lär sig läsa, skriva, räkna, och börjar förändra sina liv.Efter tre årskurser omvandlas många grupper till kooperativ där de bibehåller gemenskapen och fortsätter med gemensamt företagande och sparande.

Projektet 2022

Under 2022 har totalt 1750 deltagare i åldrarna 15-45 gått en ALEF-kurs i någon av de tre olika nivåerna. Projektet inleddes med att alla gruppledare fick gå en intensiv kurs i två veckor i hur man leder en grupp. Gruppledaren kommer från lokalområdet och det läggs stor betoning på att gruppledarna inte är lärare utan att de är till för att leda, underlätta diskussionerna och stötta gruppdeltagarna. CACI:s personal håller i gruppledarutbildningen och det finns gruppledarmanualer med tydliga lektionsplaner för varje träff. Studiegrupperna genomfördes under perioden mars till oktober2022 med ungefär två träffar per vecka. Vid varje tillfälle läser deltagarna en text som beskriver en situation de kan känna igen sig i. Texterna handlar om exempelvis jämställdhet, klimat, korruption, demokrati, mänskliga rättigheter, arvsrätt eller hälsa. Utifrån texterna diskuterar deltagarna liknande erfarenheter och tar beslut om hur de kan förändra sina liv. Dessa diskussioner är själva kärnan i ALEF-metoden. Medvetenheten kring samhällsfrågor stärks och deltagarna självförtroende stärks i samband med att de öppet får yttra sig och berätta vad de tycker och tänker. Majoriteten av deltagarna är kvinnor (85%) och när de delar med sig av sina livsöden upptäcker de att många andra varit med om liknande erfarenheter. De uppmuntrar varandra att säga ifrån mot orättvisor och stöttar varandra. De män som är med i grupperna bidrar också till att stärka jämställdheten när de får lära sig från kvinnorna.Det finns fem heltidsanställda coacher i projektet som ansvarar för uppföljning och stöd tillgruppledarna. Under året har coacherna besökt alla grupper minst en gång i månaden för att säkra kvalitén på gruppträffarna. Coacherna rapporterar till CACI:s projektteam som i sin tur rapporterar tillALEF.De flesta grupperna omvandlas efter de tre kurserna till permanenta civilsamhällesorganisationer(CBO) som sparar pengar tillsammans och driver inkomstgenererande aktiviteter. Ibland träffas de för att fortsätta träna läsning tillsammans med hjälp av projektets läshäften. Detta gör att de bevarar sammanhållningen i grupperna och fortsätter stötta varandra. Nytt för i år är att CACI har börjat samarbeta med tre mindre civilsamhälles organisationer. I början av året genomgick gruppledare och coacher från dessa organisationer CACI:s gruppledarutbildning. De mindre organisationerna ansvarar själva för genomförandet och uppföljningen av studiegrupperna.Under 2022 har de genomfört totalt 9 grupper i årskurs 1 med 220 deltagare. Sammanslaget medCACI:s grupper har projektet nått totalt 1750 personer som lever i utsatta och sårbara situationer.

I Uganda har man under 2022 brottats med konsekvenserna av den två år långa nedstängningen under Covid-19 pandemin. Först i januari 2022 öppnade skolorna efter att ha varit stängda sedan mars 2020. Livet har varit tufft för många, både ekonomiskt och social. Unga flickor har drabbats särskilt hårt då antalet tonårsgraviditeter och våldtäkter ökade explosionsartat under pandemin. De förhöjda priserna på grund av kriget i Ukraina har dessutom försämrat den ekonomiska situationen för många fattiga i Uganda. För personer som lever med små marginaler kan prisökningar vara avgörande för ens chans att överleva.Studiegrupperna har fått stor betydelse för många som hamnat i kläm på grund av den rådande situationen i Uganda. Många tonårsmammor har hittat till projektet och fått stöd från de äldre kvinnorna i grupperna.

Förändringar i människors liv

I ALEF:s projekt fokuserar vi dock inte enbart på de kvantitativa resultaten. Det är gruppdiskussionerna som genererar de största resultaten när det kommer till jämställdhet, rättigheter, egenmakt och möjligheten att påverka beslut i familjen och lokalsamhället

I varje månadsrapport vi får från CACI ger de exempel på vad studiegrupperna fått betyda fördeltagarna. Här ärnågra exempel på vadkurserna betytt för några av deltagarna under året:

 • Jane, 35 år, har gått alla tre ALEF-kurser och startade en liten restaurang med hjälp av sparade pengar. En dag kom två tjänstemän för att ta upp skatt. De trodde att hon var analfabet, och nämnde ett felaktigt belopp. Jane fick dem att skriva ner beloppet på ettpapper och sprang till skattekontoret för att dubbelkolla siffran. Det visade sig att tjänstemännen hade fördubblat skatten. Jane tog med en civilklädd polis tillbaka tillmarknaden som tog männen på bar gärning och arresterade dem för bedrägeriförsök.
 • Deltagaren ”P”, 16 år, blev våldtagen under lockdown och därefter gravid. Hon blev deprimerad då hon kände att hon belastade sin redan fattiga familj med en bebis. Närbebisen var fyra månader gammal hittade hon en ALEF-grupp. Där hittade P ett sammanhang, hennes självkänsla stärktes och hon har lärt sig att läsa. Hon tror nu på sig själv och kan ta hand om sig själv, bebisen och sin familj. Hon har börjat spara pengar med sin mamma och de har bestämt sig för att gemensamt starta ett litet företag.
 • Musa, 29 år, har tidigare jobbat med att lasta av matoke (matbanan) från lastbilar och fått dåligt betalt för detta. Han har under tiden i de tre ALEF-kurserna sparat pengar och lärt sig att skriva upp inkomster och utgifter. Nu har han lyckats starta ett eget matoke-stånd och har köpt en cykel som han använder för att leverera matoke till sina kunder för en extra kostnad.
 • Azena, 20 år, jobbade som hemhjälp i en familj i tre år. Hon fick bara hälften av sin lön, men det var först när Azena började i en ALEF-grupp som hon tog mod till sig att säga ifrån. När hon berättade för familjenatt hon blivit lurad på halva lönen sa mannen lite hånfullt ”gå tillpolisen då”. Så det gjorde Azena, påhejad av sina kamrater i studiegruppen. I ett polisförhör erkände frun i familjen att hon behållit hälften av lönen under tre år. Azena blev återbetald allt som de hållit undan för henne i en enda utbetalning. Hon sa upp sig och startade ett eget marknadsstånd där hon säljer frukt och grönsaker. Nu när hon kan läsa och skriva så kan hon bokföra sina dagliga inkomster och utgifter. Detta är bara några få exempel på hur deltagarnas liv förändrats i en positiv riktning. När dessa människor möts för att diskutera olika problem och gemensamt hittar lösningar så blir resultaten stora. CACI rapporterar dessa övergripande resultat från projektet:
 • Alla deltagare berättar att de fått bättre självförtroende och att de har förstått att de har ett värde. De vågar ta ordet i folksamlingar och ståupp emot orättvisor.
 • Nästan alla deltagare har förbättrat familjens ekonomi och kan täcka utgifter för det mest nödvändiga, inklusive skolavgifter för sina barn.
 • I början av projektet upplevde majoriteten av deltagarna att devar socialt isolerade och dåliga på att samarbeta. I grupperna har de börjat lösa problem tillsammans och har blivit bättre på att komma överens och arbeta i grupp.
 • Många deltagare har börjat inkomstgenererande aktiviteter, exempelvis marknadsstånd, restauranger, försäljning av kolbriketter, skräddare, etc
 • Majoriteten av de kvinnliga deltagarna har blivit medvetna om att det är olagligt med könsbaserat våld och våld i hemmet i Uganda. De har i studiegrupperna insett att de inte måste härda ut detta. Nu vågar deltagarna ståupp emot våldet. De organiserar sig tillsammans för att kämpa mot detta och engagerar sig på samhällsnivå för att informera andra om mänskliga rättigheter.
 • Deltagarna har förbättrat sin och sina familjers hälsa. De sover under myggnät, kokar dricksvatten, tvättar händerna, sköter sin personliga hygien och har lärt sig om familjeplanering.
 • Gruppdeltagarna har börjat sortera sina sopor och lärt sig ta hand om avfall. Flera av de som äger mark har börjat planterat träd.
 • Deltagarna har börjat diskutera och planera tillsammans med sina makar. På grund av analfabetism har de tidigare inte blivit tagna på allvar. De har samlat mod till sig och vågar berätta vad de tycker om saker och ting och många deltagare tar nu mera gemensamma beslut i hemmen. Tack vare ert generösa stöd har deltagarna fått ett socialt sammanhang, trygghet och en möjlighet att ta kontroll över sin livssituation. När deltagarna med varierande ålder och bakgrund möts i en gränsöverskridande dialog så ökar deras medvetenhet och vilja att agera. De tar initiativ till förändring och engagemanget får ringar på vattnet i samhället.

Återigen ett stort tack för att ni bidragit till att ge dessa människor en andra chans. Vänliga hälsningar, Ebba Mörk, projekthandläggare ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators

Sofia stödförening – École Lo

Delsbo 2023-01-31 

Rapport och redovisning från École Lo som erhöll stöd till skolbygget

”Projektet är en förlängning på det som vi uppnådde senast med er hjälp, då vi grundlade en lågstadieskola i en av de projektansvarigas, Lansana Bangouras, hemtrakter i Guinea, Västafrika. Den växer stadigt, elevantalet är idag strax över åttio elever som kommer från de närliggande byarna. (Elevantalet har sedan ansökan vuxit till strax under hundrafemtio elever.) Målet är att kunna möta upp de äldre eleverna så att de inte behöver lämna skolan efter tre år. För att kunna göra detta behöver vi utöka med både lokaler och personal.” 

Projektberättelse

Bygget skedde under pandemitid, som var ett mer stillastående Guinea, med utegångsförbud under vissa tider, stränga krav på munskydd i tätorter och svårigheter för folk i städerna att klara sin ekonomiska situation, då mycket här handlar om pengar för dagen som arbetas in genom försäljning längs vägar och vid marknader. 

École Lo ligger i en mindre by, avsides det mesta och just där märktes inte mycket av vad som pågick i omvärlden. 

Arbetet inleddes under våren 2022 med att lägga grund för det nya huset, som står i vinkel mot det tidigare skolhuset. Den äldre byggnaden består av tre rum, det nya huset får inledningsvis ett rum med möjlighet att växa åt ena hållet. 

Cement, tegel, pelare, virke för förstärkning och bjälkar mm köptes in lokalt och fraktades från omkringliggande byar till skolområdet. Material är dyrt i Guinea, arbetskraft är billig. Bygget påbörjades genast och intensivt för att man skulle hinna tillräckligt långt med byggnaden innan regnperioden. Lansana Bangoura var på plats och fungerade som byggledare för fem personer som byggde och fyra som hjälpte till med cementen och att bära fram material. Tre kvinnor från byn hämtade vatten och såg till att arbetslaget fick något att äta. Folk från byn tog sig vägarna förbi bygget för att hjälpa till, distriktets president var där nästan dagligen.  

Ungefär samtidigt med byggnationerna fick skolan sitt godkännande och en skolkod hos kommunen, vilket förhoppningsvis ska kunna leda till att vi får visst ekonomiskt inhemskt stöd. Vi ser också ljust på framtiden med det nya politiska läget som råder i landet efter militärkuppen som även den sammanföll med bygget. Den nya presidenten som sitter i interrimregeringen jobbar hårt för att skapa ordning, infrastruktur, få bort korruption och gamla maktsystem, och detta tror vi kan leda till bättre omständigheter för skolfrågor i hela landet. 

Det nya huset är i stort sett färdigt, men vi har inte kunnat köpa in takplåt, där tog pengarna slut. Vi jobbar givetvis på att slutföra bygget, och det finns material för allt, endast plåten återstår att köpa in. Barnen har därför inte kunnat flytta in i huset, utan huserar fortfarande i längan med tre klassrum.  

Ekonomisk berättelse 

När man handlar i Guinea får man inte kvitton, därför bygger denna ekonomiska berättelse på anteckningar som Lansana Bangoura gjort under byggprojektets gång. 

Bland utgiftsposterna finns: 

Sand till cement, cement, pelarblock, tegel, armeringsjärn, virke för gjutning av fundament, dörr, fönster, bänkar, virke för takstolar, skottkärror och spadar och uppgår till summan 78 950 SEK.  

Golven och balustraden i det äldre huset har setts över och rustats med ny cement till en summa av 9500 SEK.  

Övriga mindre utlägg har gjorts för lokala transporter. Av de 100 000 SEK som skickades försvann en mindre summa i avgifter och växlingskostnader. Det blev även synligt att den svenska kronans värde sjunkit en aning redan då, för snart ett år sedan, jämfört med tidigare omgång av bidrag.  

Projektet går även att följa på vår sida på Facebook: ”École Lo – en skola i Guinea” 

Varmt tack för stödet som möjliggjorde detta! 

Delsbo den 31 januari 2023 

Viveka Sjögren Bangoura 

Lansana Bangoura 

Flamman – Ett mentorskap med nya platser

BAKGRUND

Vi vill börja med att tacka Rights now för projekt bidraget på 50.000 kr som gick till ”Ett mentorskap med nya platser” vilket vi såg ett stort behov av för våra mentors ungdomar såväl som våra mentorer. Då många av våra ungdomar har ekonomiska problem så kunde vi tack vare detta bidrag erbjuda dem att testa på nya fritidsaktiviteter efter genomförda utbildningar och mentorssamtal, för att förena nytta med nöje.

GENOMFÖRANDE:

 • Ungdomarna fick ta del av en workshop/utbildning om ”att bryta polarisering” utförd av två av våra mentorer som fick möjligheten att först själva gå en större utbildning kring att bryta polarisering
 • 20 ungdomar fick följa med på bio för att komma utanför Kroksbäck och prova på nya aktiviteter utanför området.
 • fisketur med båten var en av de roligaste aktiviteterna vi gjort tillsammans med ungdomarna, eftersom det för flera av dom var första gången.
 • Vi passade även på att testa ”Jump trampoline park” med ungdomarna vilket de tyckte var jättekul då det också för många var allra första gången.
 • Ungdomarna anordnade träffar med politiker och journalister med stöd av vår personal, där valde dem att diskutera om hur och varför ungdomar känner sig exkluderade från samhället.

En utmaning vi stötte på

 • Flera av ungdomarna visste inte riktigt hur man ska föra sig i till exempel en biosalong, eller hur man tilltalar personal ute på restaurang eller andra platser vi besökte, eftersom det var första gången för flera av dom. Men efter att de blivit tillrättavisade av personal på Flamman har de fått större kunskaper kring hur man för sig på ett respektfullt sätt och hur man behandlar sin omgivning.

RESULTAT:

 • Alla aktiviteter har genomförts i samband med utbildningar/workshops så att ungdomarna fått uppleva hur det är att komma utanför “området” och faktiskt känna en delaktighet med resten av samhället. Enligt dem själva har de fått ökad motivation på grund av att de genom aktiviteterna har fått se en roligare sida av livet/samhället, en sida de inte tidigare fått uppleva. Något som mentorerna upplevde var givande för ungdomarna var samtalen mellan ungdomar och andra instanser som t,ex politiker , journalister mm. Mentorerna uppmärksammade en utveckling i hur ungdomarna för sig i frågan och diskuterar på andra nivåer kring ämnet.
 • Över 20 ungdomar fick ta del av olika aktiviteter såsom bowling, laserdome, teater med mera.
 • Över 20 ungdomar fick möjlighet att ensamma med sin mentor gå ut på en middag för att bygga en starkare relation.
 • Över 20 ungdomar fick möjlighet till att gå flera utbildningar som varit till nytta för dem.
 • Tack vare alla aktiviteter har bandet mellan ungdomarna blivit starkare och vissa som inte hade vänner tidigare fick nya vänner i gruppen.
 • De flesta ungdomarna uppskattar mentorsverksamheten mycket mer på grund av möjligheterna till roliga och positiva aktiviteter.
 • Vi fick in 5 stycken nya ungdomar i vår mentorsverksamhet, som bland annat behöver hjälp med vägledning och stöd i skolan. Det var en möjlighet för våra ungdomar att “rekrytera in 5 nya ungdomar/vänner” som skulle vara med och delta i projektets aktiviteter.
 • Vi fick möjligheten att anställa 2 nya mentorer till vårt mentorskapsprogram, som idag är kvar och arbetar ideellt.

SAMMANFATTNING:

Vi i personalen och ungdomarna på Flamman ungdomarnas hus vill tacka Rights now för det beviljade bidraget som har gett oss möjligheten till att faktiskt genomföra de olika viktiga aktiviteterna för ungdomarna. Det har varit till stor nytta för Flammans ordinarie mentorsverksamhet men speciellt för de aktiva deltagarna som fått ny kunskap att utnyttja och kunna sprida vidare.

Löparakademin – Run for Office Academy

Löparakademin har mottagit ett stöd på 92 000 SEK från Stiftelsen Rights Now som används för att delfinansiera framtagandet och genomförandet av initiativet Run for Office Academy.

Sammanfattning

Run For Office Academy syftar till att ge unga kunskap och verktyg för att omvandla sitt samhällsintresse till ökat engagemang och handling för ett hållbart samhälle och en starkare demokrati. Initiativets målgrupp är ungdomar 15-20 år boendes i socialt utsatta områden och bedrivs i programform bestående av fem utbildningsdagar (heldagar). Efter genomfört program erbjuds varje deltagare en mentor i syfte att hjälpa ungdomarna att ta vidare sitt samhällsintresse till konkret handling.

Genomförande och resultat

Under våren och sommaren 2021 tog Löparakademin i samarbete med Stiftelsen Höj Rösten fram och finslipade utbildningskonceptet som sedan sjösattes den första terminen av Run for Office Academy under hösten -21. I den första kohorten deltog 22 ungdomar varav 12 var tjejer och 10 killar. Till de olika utbildningstillfällen bjöds makthavare inom såväl politik som civilsamhälle in för att lära ut och visa på olika möjligheter att påverka sitt samhälle. Bland gästföreläsarna hade vi riksdagspolitiker David Hannah, Victoria Escobar från Changers Hub och skådespelaren David Nzinga. Efter genomförd utbildning erbjöds deltagarna alla deltagare en mentor genom vårt mentorsprogram Pay it forward för att ytterligare accelerera sitt samhällsengagemang. En övervägande majoritet av ungdomarna från den första kohorten har under våren -22 påbörjat sin mentorskontakt.

Projektets framtid

Tack vare ert stöd lyckades vi metodutveckla konceptet och genomföra den första kohoten. Vi har sedermera lyckats säkra projektets överlevnad i ytterligare minst 2 år genom ett stöd beviljat från Allmänna Arvsfonden.

Röster från ungdomarna

”Jag har lärt mig mer än vad jag trodde jag skulle lära mig. Både hur jag kan påverka lokalt och nationellt, själv vill jag engagera mig för att få stopp på skjutningarna i våra områden” – Ali

”Det har varit roligt att lära känna ungdomar från hela Stockholm. Vi alla kan göra något litet för att förändra samhället så det blir lite bättre” – Aida 

Förenade Förorter – Ungas förortsorganisering

Rapportering till Rights Now Förenade Förorter 2023-01-25

Mål

Vi sökte medel för att arrangera en nationell konferens för 70 unga och unga vuxna mellan 15-28 år i landets förorter. Målet var att höja kunskapen om föreningsliv och organisering samt att stärka deras kapacitet att arbeta med socialmobilisering i syfte att öka makt och inflytande för unga i sin ort.

Genomförande

Vi arrangerade denna nationella konferens7-10 augusti i Strand Borgholm i Öland. Med oss hade vi 49 deltagare från följande utsatta områden i Sverige: Ersboda, Hjällbo, Norrby, Rosengård, Närlunda, Rinkeby, Tensta, Tjärna Ängar och Vivalla. Vi är nöjda med antalet deltagare trots att det blev något färre än beräknat. Personerna representerar viktiga orter i Sverige och gör mycket gott för sina områden. Deltagarna fick ta del av ett utbildningsprogram i föreningskunskap, självorganisering och projektledning för ledare och medlemmar. Föreläsningar blandades med workshops och intensiva diskussioner. På fritiden fick deltagarna njuta av Ölands vackra naturlandskap, en del av Sverige som få av deltagarna haft möjlighet att bekanta sig med tidigare.

Resultat

49 unga från utsatta områden har höjt sina kunskaper om föreningsliv och organisering. Det har gett en konkret förändring i de ungas liv i form av empowerment och självförtroende att delta i demokratiska processer.

49 unga från utsatta områden har stärkt sin kapacitet att arbeta med social mobilisering. Det har gjort att de kan genomföra verksamheter som förändrar livet för andra unga, antingen i form av mer meningsfull fritid, eller genom att de fått mer makt och inflytande över sin vardag och sitt bostadsområde.

Finansiering

Bidraget från Rights Now användes för att täcka lokal kostnader.

GamCup gör världen mer jämlik med menskoppar, Gambia

I Gambia kunde ett projekt kring menskoppar genomföras.

Den ansvariga organisationen skriver i sin rapport: ”GamCup vill göra världen lite mer jämlik med menskoppar som verktyg – ett sätt att stärka kvinnor i Gambia”. ”Genom bidraget från Rights Now kunde vi köpa 800 menskoppar från det finska företaget Lunette. Dom var också vänliga och la till 200 koppar då beställningen var stor och projektet behjärtansvärt.” ”Kopparna delas ut av våra kopptränare och deras chef Fatima som är vår enda anställda. Kopparna delas just nu ut i den lilla byn Tujereng som ligger vid havet några mil söder om huvudstaden Banjul. Målet är att alla kvinnor som bor i byn ska ha varsin menskopp inom två år. Vi är redan på god väg tack vare tillskottet från Rights Now.”

”Så sammanfattningsvis har 800 kvinnor tack vare Rights Now fått mensskydd i 10 år vardera. De flesta av dessa kvinnor har också fått ta del av vårt utbildningsprogram ”The Cup Program” som innefattar utbildning om menstruation, reproduktion, könssjukdomar, säkerhet, hygien och mycket mer. Det ges många tillfällen under utbildningen att ställa frågor.”

Så här säger enligt rapporten en ung kvinna som fått en menskopp från GamCup: ”Menskoppen har hjälpt mig mycket eftersom sedan jag fick mens har det hela tiden varit ett problem att få tag på bindor, och jag behöver två paket varje månad. Men sedan jag fick menskoppen har jag använt den och den kändes bra, gjorde inte ont och sparade mycket (pengar).”

(översatt till svenska av stiftelsen Rights Now)

Push Community Initiative utbildar i menshygien, Uganda

Organisationen Push Community Initiative utbildar kvinnor och flickor i menshygien i Uganda.

Inom ramen för projektet som stöttades av stiftelsen Rights Now utbildades kvinnor och flickor kring mens. Ökad kunskap om mens och mensskydd är viktigt, bland annat för att flickor ska oroa sig mindre och gå kvar i skolan, för att i nästa steg kunna gå vidare till högre utbildning och egna försörjningsmöjligheter.

Inom ramen för projektet som Rights Now stöttade utbildades enligt rapporten runt 100 personer i hur man sydde egna mensskydd, som också kunde återanvändas. Lokala hälsoarbetare hjälpte till att mobilisera människor lokalt och de spred också information kring menshygien.

Push Community Initiative konstaterar: “Det finns en enorm efterfrågan på saker som ökar egenmakt och egna förmågor bland folk, särskilt bland kvinnor och flickor. Det märktes när mammorna och de äldre kvinnorna uttryckte sitt intresse för att vara med på sy- och hantverksundervisningen.”

“Push Community Initiatives styrelse och förmånstagare uttrycker tacksamhet till Stiftelsen Rights Now för stöd och partnerskap.”

(översättningar till svenska av stiftelsen Rights Now)

ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators, utbildade i matematik i Togo

Matte kan bidra till att förändra ens liv, eller åtminstone förbättra ens ekonomi!

Organisationen ALEF rapporterar till stiftelsen Rights Now efter att ha avslutat sitt projekt: “ALEF brinner för att ge unga och vuxna som lever i extrem fattigdom en chans att lära för livet och utveckla sin potential; att genom entreprenörskap och kooperativ förbättra sina inkomster, skydda miljön, lära sig tekniker för att få bättre avkastning på sina jordbruk, bättre affärsmetoder och ordnade räkenskaper. Vi bygger en grund för detta genom att deltagarna i små grupper samtalar om livets alla utmaningar, delar tankar, erfarenheter och livskunskaper i gruppen, och tar gemensamma beslut om hur de själva kan förändra sina liv. Samtidigt lär de sig läsa, skriva och räkna, och att använda ett andra språk i tal och skrift.”

”ALEF erhöll den 28 juli 50 000 kr från Stiftelsen Rights Now för projektet i Togo. Vi vill än en gång uttrycka vår tacksamhet för detta viktiga bidrag till vår verksamhet. Bidraget reserverades för vårt projekt i Togo, där vår samarbetspartner ACATBLI genomförde 70 studiegrupper i årskurs 2, ”Matte för livet”. Alla grupper träffas ett par gånger i veckan i sina hembyar på savannen mellan staden Atakpamé och gränsen till Benin i öster.” ”Under 2020 var det totalt 1400 personer i åldrarna 15-40 år som deltog i kurserna, varav 74% var kvinnor.”

”Att lära sig läsa, skriva och räkna har inget egenvärde, om inte färdigheterna används som redskap för att bättre kunna hantera sin vardag. För deltagarna i de 70 grupperna innebar kursen att de kunde börja skriva upp intäkter och kostnader i jordbruket, och få bättre kontroll över sin ekonomi.” ”Många av gruppdeltagarna har tack vare sina nya kunskaper i räkning och läsning kunnat få mikrolån från ett statligt program, vilket gör att de kan utöka sina odlingar. ACATBLI rapporterar också att andelen barn i skolorna ökat kraftigt när föräldrarna studerat och upptäckt nyttan av att kunna läsa, skriva och räkna.” ”Genom samtalen i grupperna om klimatförändringar senarelade många tidpunkten för sådd, eftersom regnmönstren ändrats. Därigenom fick de bättre skördar.”

”Det vi ser är att deltagarna ofta gör en rad små förändringar och förbättringar i sitt sätt att arbeta och även socialt när de behärskar läsning, skrivning och räkning. Samtalen i grupperna får dem att själva hitta praktiska lösningar på olika utmaningar. Det sociala samspelet gör att de får vänner, de hjälper varandra när någon har särskilda behov, och samarbetar praktiskt med jordbruk och handel. Sammantaget gör alla dessa små förändringar att livskvalitén höjs betydligt. Positiva processer sätter igång, som på sikt kan förändra hela samhällen, och lyfta människor ur extrem fattigdom till ett drägligt liv.”

ARF, FILM & KULTUR FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, visar filmer för att göra Sverige mer socialt hållbart

Organisationen ARF vill göra Sverige mer socialt hållbart, genom att visa filmer för skolbarn och andra i samhället. Vid dessa tillfällen uppmuntrar ARF till dialog och diskussioner kring filmernas innehåll. Filmerna som visas kastar ljus över teman så som exempelvis rasism, social rättvisa, minoriteter, demokrati och segregation.

ARF rapporterar till Stiftelsen Rights Now efter avslutat projekt: ”Temat för ARF året runt 2020 var För ett hållbart Sverige, vilket ligger som en röd tråd under alla våra arrangemang under året, med fokus på social hållbarhet. Därför introducerade vi två nya temadagar jämfört med tidigare år, Världsdagen för social rättvisa och Demokratins dag. Fokus för flera av våra film och samtal hade därtill ett tydligt fokus på bostads- och etnisk segregation.”

”På grund av händelserna i USA under våren och resten av världen hela sommaren 2020, tog vi in specifikt temat Black Lives Matter i flera av våra arrangemang, då vi anser att det har en uppenbar koppling till social hållbarhet även i Sverige. Många ungdomar, inte minst i Malmö, engagerade sig i frågan och kunde göra direkta kopplingar till sin egen verklighet och det var viktigt att spegla detta.”

”Under våren genomförde vi 8 film och samtal för skolor i anslutning till temadagar som exempelvis Förintelsens minnesdag, Samiska nationaldagen, Internationella kvinnodagen.” ”Under hela året genomförde vi sammanlagt 34 arrangemang, varav13 temadagar för skolor med 26 olika visningar, samt 8 arrangemang med 8 olika filmvisningar för allmänheten. Totalt nådde vi under 2020 1877 personer, varav 1313 elever och lärare med skolarrangemangen och 564 personer med samarrangemang för allmänheten.”

”ARF är också viktigt för att ge plats till de röster som bidrar till förståelsen av rasismens konsekvenser och hur vi bäst bekämpar den.”