rightsnow
ENGLISH

Push Community Initiative utbildar i menshygien, Uganda

Organisationen Push Community Initiative utbildar kvinnor och flickor i menshygien i Uganda.

Inom ramen för projektet som stöttades av stiftelsen Rights Now utbildades kvinnor och flickor kring mens. Ökad kunskap om mens och mensskydd är viktigt, bland annat för att flickor ska oroa sig mindre och gå kvar i skolan, för att i nästa steg kunna gå vidare till högre utbildning och egna försörjningsmöjligheter.

Inom ramen för projektet som Rights Now stöttade utbildades enligt rapporten runt 100 personer i hur man sydde egna mensskydd, som också kunde återanvändas. Lokala hälsoarbetare hjälpte till att mobilisera människor lokalt och de spred också information kring menshygien.

Push Community Initiative konstaterar: “Det finns en enorm efterfrågan på saker som ökar egenmakt och egna förmågor bland folk, särskilt bland kvinnor och flickor. Det märktes när mammorna och de äldre kvinnorna uttryckte sitt intresse för att vara med på sy- och hantverksundervisningen.”

“Push Community Initiatives styrelse och förmånstagare uttrycker tacksamhet till Stiftelsen Rights Now för stöd och partnerskap.”

(översättningar till svenska av stiftelsen Rights Now)

GamCup gör världen mer jämlik med menskoppar, Gambia

I Gambia kunde ett projekt kring menskoppar genomföras.

Den ansvariga organisationen skriver i sin rapport: ”GamCup vill göra världen lite mer jämlik med menskoppar som verktyg – ett sätt att stärka kvinnor i Gambia”. ”Genom bidraget från Rights Now kunde vi köpa 800 menskoppar från det finska företaget Lunette. Dom var också vänliga och la till 200 koppar då beställningen var stor och projektet behjärtansvärt.” ”Kopparna delas ut av våra kopptränare och deras chef Fatima som är vår enda anställda. Kopparna delas just nu ut i den lilla byn Tujereng som ligger vid havet några mil söder om huvudstaden Banjul. Målet är att alla kvinnor som bor i byn ska ha varsin menskopp inom två år. Vi är redan på god väg tack vare tillskottet från Rights Now.”

”Så sammanfattningsvis har 800 kvinnor tack vare Rights Now fått mensskydd i 10 år vardera. De flesta av dessa kvinnor har också fått ta del av vårt utbildningsprogram ”The Cup Program” som innefattar utbildning om menstruation, reproduktion, könssjukdomar, säkerhet, hygien och mycket mer. Det ges många tillfällen under utbildningen att ställa frågor.”

Så här säger enligt rapporten en ung kvinna som fått en menskopp från GamCup: ”Menskoppen har hjälpt mig mycket eftersom sedan jag fick mens har det hela tiden varit ett problem att få tag på bindor, och jag behöver två paket varje månad. Men sedan jag fick menskoppen har jag använt den och den kändes bra, gjorde inte ont och sparade mycket (pengar).”

(översatt till svenska av stiftelsen Rights Now)

Kodul Muga stödjer ensamstående mammor och flickor i Kochia, Kenya

Föreningen Kodul Muga ger stöd till ensamstående mammor och flickor i Kochia i Kenya.

Enligt planen skulle Kodul Muga utbilda målgruppen i sexuell och reproduktiv hälsa, vilket även skulle inkludera utdelning av menskoppar, men på grund av covid-pandemin fick fokus för projektet ändras. Kodul Muga använde istället pengarna från stiftelsen Rights Now till att förbättra kvinnornas inkomstmöjligheter, genom att köpa hönor. Projektet blev framgångsrikt och hönorna blev en välkommen källa till inkomster. Bland annat kunde kvinnorna betala skolavgifter för sina barn.

Kodul Muga skriver i sin rapport: ”Till följd av Covid-19 har vi inte kunnat genomföra en introduktion av menskoppar, därför har de ensamstående mödrarnas verksamheter prioriterats. För att underlätta för flickorna som skulle fått menskoppar har vi delat ut tygbindor till dem i väntan på att kunna genomföra projektet.”

”I början av sommaren hade vi 60 höns som ägdes gemensamt, men tack vare stödet på 40 000 kr kunde alla gruppmedlemmar få egna höns redan i mitten på september. Idag mår hönsen bra, de har blivit fler och äggen har blivit en inkomstkälla som vissa använder till mat, andra sparar för att kunna betala skolavgiften när skolorna öppnar igen. I början på december skickade vi extra stöd för vaccination och foder, men i övrigt har gruppmedlemmarna varit självförsörjande på hönsen.”

Projektet med menskopparna väntar på att kunna genomföras. ”Eftersom det råder stor tabu och okunskap kring reproduktiv hälsa ser vi det inte som ett alternativ att dela ut menskoppar utan samtidig utbildning”. ”Så fort möjligheten finns och vi har koppar till alla kommer ett team från Nairobi att hålla en fyradagarsutbildning för några av lärarna i byn kring säker användning av menskoppar och för att uppmärksamma och motarbeta stigma och tabu. Lärarna kommer i sin tur att utbilda ungdomarna och dela ut kopparna, tjejerna i åttonde klass har högst prioritet eftersom de har viktiga examinationer under våren.”

ARF, FILM & KULTUR FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, visar filmer för att göra Sverige mer socialt hållbart

Organisationen ARF vill göra Sverige mer socialt hållbart, genom att visa filmer för skolbarn och andra i samhället. Vid dessa tillfällen uppmuntrar ARF till dialog och diskussioner kring filmernas innehåll. Filmerna som visas kastar ljus över teman så som exempelvis rasism, social rättvisa, minoriteter, demokrati och segregation.

ARF rapporterar till Stiftelsen Rights Now efter avslutat projekt: ”Temat för ARF året runt 2020 var För ett hållbart Sverige, vilket ligger som en röd tråd under alla våra arrangemang under året, med fokus på social hållbarhet. Därför introducerade vi två nya temadagar jämfört med tidigare år, Världsdagen för social rättvisa och Demokratins dag. Fokus för flera av våra film och samtal hade därtill ett tydligt fokus på bostads- och etnisk segregation.”

”På grund av händelserna i USA under våren och resten av världen hela sommaren 2020, tog vi in specifikt temat Black Lives Matter i flera av våra arrangemang, då vi anser att det har en uppenbar koppling till social hållbarhet även i Sverige. Många ungdomar, inte minst i Malmö, engagerade sig i frågan och kunde göra direkta kopplingar till sin egen verklighet och det var viktigt att spegla detta.”

”Under våren genomförde vi 8 film och samtal för skolor i anslutning till temadagar som exempelvis Förintelsens minnesdag, Samiska nationaldagen, Internationella kvinnodagen.” ”Under hela året genomförde vi sammanlagt 34 arrangemang, varav13 temadagar för skolor med 26 olika visningar, samt 8 arrangemang med 8 olika filmvisningar för allmänheten. Totalt nådde vi under 2020 1877 personer, varav 1313 elever och lärare med skolarrangemangen och 564 personer med samarrangemang för allmänheten.”

”ARF är också viktigt för att ge plats till de röster som bidrar till förståelsen av rasismens konsekvenser och hur vi bäst bekämpar den.”

ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators, utbildade i matematik i Togo

Matte kan bidra till att förändra ens liv, eller åtminstone förbättra ens ekonomi!

Organisationen ALEF rapporterar till stiftelsen Rights Now efter att ha avslutat sitt projekt: “ALEF brinner för att ge unga och vuxna som lever i extrem fattigdom en chans att lära för livet och utveckla sin potential; att genom entreprenörskap och kooperativ förbättra sina inkomster, skydda miljön, lära sig tekniker för att få bättre avkastning på sina jordbruk, bättre affärsmetoder och ordnade räkenskaper. Vi bygger en grund för detta genom att deltagarna i små grupper samtalar om livets alla utmaningar, delar tankar, erfarenheter och livskunskaper i gruppen, och tar gemensamma beslut om hur de själva kan förändra sina liv. Samtidigt lär de sig läsa, skriva och räkna, och att använda ett andra språk i tal och skrift.”

”ALEF erhöll den 28 juli 50 000 kr från Stiftelsen Rights Now för projektet i Togo. Vi vill än en gång uttrycka vår tacksamhet för detta viktiga bidrag till vår verksamhet. Bidraget reserverades för vårt projekt i Togo, där vår samarbetspartner ACATBLI genomförde 70 studiegrupper i årskurs 2, ”Matte för livet”. Alla grupper träffas ett par gånger i veckan i sina hembyar på savannen mellan staden Atakpamé och gränsen till Benin i öster.” ”Under 2020 var det totalt 1400 personer i åldrarna 15-40 år som deltog i kurserna, varav 74% var kvinnor.”

”Att lära sig läsa, skriva och räkna har inget egenvärde, om inte färdigheterna används som redskap för att bättre kunna hantera sin vardag. För deltagarna i de 70 grupperna innebar kursen att de kunde börja skriva upp intäkter och kostnader i jordbruket, och få bättre kontroll över sin ekonomi.” ”Många av gruppdeltagarna har tack vare sina nya kunskaper i räkning och läsning kunnat få mikrolån från ett statligt program, vilket gör att de kan utöka sina odlingar. ACATBLI rapporterar också att andelen barn i skolorna ökat kraftigt när föräldrarna studerat och upptäckt nyttan av att kunna läsa, skriva och räkna.” ”Genom samtalen i grupperna om klimatförändringar senarelade många tidpunkten för sådd, eftersom regnmönstren ändrats. Därigenom fick de bättre skördar.”

”Det vi ser är att deltagarna ofta gör en rad små förändringar och förbättringar i sitt sätt att arbeta och även socialt när de behärskar läsning, skrivning och räkning. Samtalen i grupperna får dem att själva hitta praktiska lösningar på olika utmaningar. Det sociala samspelet gör att de får vänner, de hjälper varandra när någon har särskilda behov, och samarbetar praktiskt med jordbruk och handel. Sammantaget gör alla dessa små förändringar att livskvalitén höjs betydligt. Positiva processer sätter igång, som på sikt kan förändra hela samhällen, och lyfta människor ur extrem fattigdom till ett drägligt liv.”

Flyktinggruppernas Riksråd bedrev projektet #Dinapapper, Sverige

Stiftelsen Rights Now stöttade Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, vars verksamhet riktar sig till migranter i Sverige.

FARR rapporterar: “Projektets övergripande syfte var att säkerställa att ensamkommande ungdomar som riskerar att bli papperslösa, samt personer som frihetsberövats, får adekvat information och därmed ökade möjligheter till en rättssäker behandling. Som svar på detta har projektet utvecklat en målgruppsanpassad hemsida med lättillgänglig information om asylprocessen med särskilt fokus på ungdomar som riskerar att hamna i papperslöshet och/eller har tagit i förvar.”

”Projektet har genom en rad insatser förstärkt tillgången till målgruppsanpassad information och rådgivning. Effekterna av projektets insatser har bidragit till att det övergripande målet realiserats: ökad tillgång till mänskliga rättigheter för asylsökande och papperslösa ungdomar/unga vuxna i Sverige.”

Löparakademin förenar fysisk aktivitet med demokratiskt deltagande, Sverige

Löparakademin arrangerar motionslopp och vill samtidigt förena människor med olika bakgrunder och skapa fler plattformar för social inkludering. Organisationen rapporterar till stiftelsen Rights Now: ”Under 2019 genomfördes sammanlagt 18 stycken tioveckorsprogram i 5 olika städer i Sverige. Antal ungdomar som genomförde hela programmet var 497. Vi har haft 111 ledare engagerade under året. Sedan tioveckorsprogrammet startades 2012 har totalt 101 program genomförts. Sammanlagt har 2335 ungdomar genomfört programmet och 610 personer har varit engagerade som ledare.”


”Löparakademin hade under 2019 sitt bästa verksamhetsår hittills och antalet ungdomar vi arbetat med har varit större än tidigare. Vi nådde även våra kvalitativa mål samt målet att ha minst 50% tjejer.”

”Vi vill rikta ett stort tack till Stiftelsen Right Now för att ni var med och möjliggjorde detta – TACK!”

Ett projekt för bättre äldrevård, Uganda

Med hjälp av anslaget från stiftelsen Rights Now genomfördes ett äldrevårdsprojekt i ett distrikt i Uganda. Projektet som bedrevs i samarbete med lokalbefolkningen och de lokala myndigheterna innebar att personer som arbetade med hälsofrågor utbildades specifikt kring vård och omhändertagande av äldre personer. Denna kunskap kunde de sedan förmedla till de personer i lokalbefolkningen som kom i kontakt med och tog hand om äldre.

Inom ramen för projektet betonades vikten av att bryta de äldres ensamhet och isolering, liksom betydelsen av ett kärleksfullt och empatiskt bemötande gentemot de äldre. Deltagarna fick också ökad kunskap om äldres fysiska och psykiska hälsa.

Coloboratie Lund–Maxenu ordnar fritidsaktiviteter och läxhjälp till barn i Rumänien

Stiftelsen Rights Now valde att ge stöd till föreningen Coloboratie Lund–Maxenu som driver en fritidsgård i Rumänien. Där erbjuds skolbarn både fritidsaktiviteter och läxhjälp.

Föreningen skriver i sin rapport: “Tack vare ert bidrag har vår verksamhet kunnat fortsätta som vanligt under 2019 där de 20 skolbarnen i Maxenu fått läxhjälp och mat på fritidsgården. Pengarna som ni har bidragit med har gått till att betala ut lön till Florin som är projektledare och två timanställda lärare, samt till cateringfirman som står för maten som barnen får på fritidsgården. Med hjälp av ert bidrag tillsammans med annan finansiering har vi kunnat ge 20 skolbarn i byn Maxenu 2 timmars läxhjälp samt ett varmt mål mat varje skoldag under hela 2019.”

”Tack vare insatserna i läxhjälpsverksamheten har kunskapsnivån och betygen ökat hos de barn som får läxhjälp enligt rapport från rektorn. Samarbetet mellan rektor, skola, kommun och vår verksamhet har fungerat bra. Närvaron har varit god och verksamheten uppskattas av både barn, skola, föräldrar och övriga anhöriga i byn.”

Coloboratie Lund–Maxenu främjar även ett jämställdhetsperspektiv, genom att gruppen barn omfattar såväl flickor som pojkar. ”Det är viktigt för oss att jobba mot segregation och antirasistiskt genom att bland annat ha en blandad barngrupp. Vi arbetar även med ett jämställdhetsperspektiv då flickor är överrepresenterade av de som inte fullföljer sin utbildning, och vår barngrupp består därför av en jämn könsfördelning.”