Rights Now Foundation
ENGLISH

Push Community Initiative utbildar i menshygien, Uganda

Organisationen Push Community Initiative utbildar kvinnor och flickor i menshygien i Uganda.

Inom ramen för projektet som stöttades av stiftelsen Rights Now utbildades kvinnor och flickor kring mens. Ökad kunskap om mens och mensskydd är viktigt, bland annat för att flickor ska oroa sig mindre och gå kvar i skolan, för att i nästa steg kunna gå vidare till högre utbildning och egna försörjningsmöjligheter.

Inom ramen för projektet som Rights Now stöttade utbildades enligt rapporten runt 100 personer i hur man sydde egna mensskydd, som också kunde återanvändas. Lokala hälsoarbetare hjälpte till att mobilisera människor lokalt och de spred också information kring menshygien.

Push Community Initiative konstaterar: “Det finns en enorm efterfrågan på saker som ökar egenmakt och egna förmågor bland folk, särskilt bland kvinnor och flickor. Det märktes när mammorna och de äldre kvinnorna uttryckte sitt intresse för att vara med på sy- och hantverksundervisningen.”

“Push Community Initiatives styrelse och förmånstagare uttrycker tacksamhet till Stiftelsen Rights Now för stöd och partnerskap.”

(översättningar till svenska av stiftelsen Rights Now)

GamCup gör världen mer jämlik med menskoppar, Gambia

I Gambia kunde ett projekt kring menskoppar genomföras.

Den ansvariga organisationen skriver i sin rapport: ”GamCup vill göra världen lite mer jämlik med menskoppar som verktyg – ett sätt att stärka kvinnor i Gambia”. ”Genom bidraget från Rights Now kunde vi köpa 800 menskoppar från det finska företaget Lunette. Dom var också vänliga och la till 200 koppar då beställningen var stor och projektet behjärtansvärt.” ”Kopparna delas ut av våra kopptränare och deras chef Fatima som är vår enda anställda. Kopparna delas just nu ut i den lilla byn Tujereng som ligger vid havet några mil söder om huvudstaden Banjul. Målet är att alla kvinnor som bor i byn ska ha varsin menskopp inom två år. Vi är redan på god väg tack vare tillskottet från Rights Now.”

”Så sammanfattningsvis har 800 kvinnor tack vare Rights Now fått mensskydd i 10 år vardera. De flesta av dessa kvinnor har också fått ta del av vårt utbildningsprogram ”The Cup Program” som innefattar utbildning om menstruation, reproduktion, könssjukdomar, säkerhet, hygien och mycket mer. Det ges många tillfällen under utbildningen att ställa frågor.”

Så här säger enligt rapporten en ung kvinna som fått en menskopp från GamCup: ”Menskoppen har hjälpt mig mycket eftersom sedan jag fick mens har det hela tiden varit ett problem att få tag på bindor, och jag behöver två paket varje månad. Men sedan jag fick menskoppen har jag använt den och den kändes bra, gjorde inte ont och sparade mycket (pengar).”

(översatt till svenska av stiftelsen Rights Now)

Rapport från Digilabb Karlshamn

Detta är en rapport från projektet Digilabb i Karlshamn. Rights Now är en av de som har bidragit med stöd till verksamhetens uppbyggnad.

AMASO – Afghanistan Migrants Advice & Support Organisation – stöttar återvändare till Afghanistan

Stiftelsen Rights Now valde att kanalisera stöd till AMASO som stöttade migranter som hade tvingats eller på frivillig väg återvänt till Afghanistan från Europa. AMASO erbjöd personerna information, råd och stödsamtal för att underlätta återkomsten till och etableringen i landet. Med hjälp av stödet från Rights Now kunde AMASO upprätthålla sin stödverksamhet och hjälpa bortåt 60 personer på plats i Afghanistan.

Les Amis des Migrants Suédophones en France ger stöd till svensk-afghaner i Frankrike

Organisationen Les Amis des Migrants Suédophones en France gav stöd till svensk-afghaner i Frankrike.

De projektansvariga skriver i sin rapport till Stiftelsen Rights Now: ”Att erbjuda relevant och aktuell information på svenska är en av våra hörnstenar. Vår hemsida (www.lamsf.fr) är trespråkig. Den franskspråkiga delen innehåller artiklar och texter om svenskafghanernas situation. På dari delar vi utvald praktisk information som är relevant för de asylsökande själva. Den svenska delen är störst och innehåller information för både asylsökande och för den som vill läsa mer om situationen i stort. Här finns vittnesmål från nio unga afghaner som tvingats lämna Sverige och sökt sig till Frankrike, men även en blogg av Mohammad som efter en tid i Frankrike skickades tillbaka till Sverige och utvisades till Afghanistan. Idag skriver han dagbok från Kabul.”

”Under 2020 har vi omarbetat och redesignat hemsidan, vilket är ett frivilligarbete som omfattar ett hundratal timmar.” ”Vi har också sammanställt dokumentation på svenska och dari som förberedelse för den skriftliga asylberättelsen och för intervjun, som vi förmedlar till berörda personer.”

Coloboratie Lund–Maxenu ordnar fritidsaktiviteter och läxhjälp till barn i Rumänien

Stiftelsen Rights Now valde att ge stöd till föreningen Coloboratie Lund–Maxenu som driver en fritidsgård i Rumänien. Där erbjuds skolbarn både fritidsaktiviteter och läxhjälp.

Föreningen skriver i sin rapport: “Tack vare ert bidrag har vår verksamhet kunnat fortsätta som vanligt under 2019 där de 20 skolbarnen i Maxenu fått läxhjälp och mat på fritidsgården. Pengarna som ni har bidragit med har gått till att betala ut lön till Florin som är projektledare och två timanställda lärare, samt till cateringfirman som står för maten som barnen får på fritidsgården. Med hjälp av ert bidrag tillsammans med annan finansiering har vi kunnat ge 20 skolbarn i byn Maxenu 2 timmars läxhjälp samt ett varmt mål mat varje skoldag under hela 2019.”

”Tack vare insatserna i läxhjälpsverksamheten har kunskapsnivån och betygen ökat hos de barn som får läxhjälp enligt rapport från rektorn. Samarbetet mellan rektor, skola, kommun och vår verksamhet har fungerat bra. Närvaron har varit god och verksamheten uppskattas av både barn, skola, föräldrar och övriga anhöriga i byn.”

Coloboratie Lund–Maxenu främjar även ett jämställdhetsperspektiv, genom att gruppen barn omfattar såväl flickor som pojkar. ”Det är viktigt för oss att jobba mot segregation och antirasistiskt genom att bland annat ha en blandad barngrupp. Vi arbetar även med ett jämställdhetsperspektiv då flickor är överrepresenterade av de som inte fullföljer sin utbildning, och vår barngrupp består därför av en jämn könsfördelning.”

Ett projekt för bättre äldrevård, Uganda

Med hjälp av anslaget från stiftelsen Rights Now genomfördes ett äldrevårdsprojekt i ett distrikt i Uganda. Projektet som bedrevs i samarbete med lokalbefolkningen och de lokala myndigheterna innebar att personer som arbetade med hälsofrågor utbildades specifikt kring vård och omhändertagande av äldre personer. Denna kunskap kunde de sedan förmedla till de personer i lokalbefolkningen som kom i kontakt med och tog hand om äldre.

Inom ramen för projektet betonades vikten av att bryta de äldres ensamhet och isolering, liksom betydelsen av ett kärleksfullt och empatiskt bemötande gentemot de äldre. Deltagarna fick också ökad kunskap om äldres fysiska och psykiska hälsa.

Löparakademin förenar fysisk aktivitet med demokratiskt deltagande, Sverige

Löparakademin arrangerar motionslopp och vill samtidigt förena människor med olika bakgrunder och skapa fler plattformar för social inkludering. Organisationen rapporterar till stiftelsen Rights Now: ”Under 2019 genomfördes sammanlagt 18 stycken tioveckorsprogram i 5 olika städer i Sverige. Antal ungdomar som genomförde hela programmet var 497. Vi har haft 111 ledare engagerade under året. Sedan tioveckorsprogrammet startades 2012 har totalt 101 program genomförts. Sammanlagt har 2335 ungdomar genomfört programmet och 610 personer har varit engagerade som ledare.”


”Löparakademin hade under 2019 sitt bästa verksamhetsår hittills och antalet ungdomar vi arbetat med har varit större än tidigare. Vi nådde även våra kvalitativa mål samt målet att ha minst 50% tjejer.”

”Vi vill rikta ett stort tack till Stiftelsen Right Now för att ni var med och möjliggjorde detta – TACK!”

Flyktinggruppernas Riksråd bedrev projektet #Dinapapper, Sverige

Stiftelsen Rights Now stöttade Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, vars verksamhet riktar sig till migranter i Sverige.

FARR rapporterar: “Projektets övergripande syfte var att säkerställa att ensamkommande ungdomar som riskerar att bli papperslösa, samt personer som frihetsberövats, får adekvat information och därmed ökade möjligheter till en rättssäker behandling. Som svar på detta har projektet utvecklat en målgruppsanpassad hemsida med lättillgänglig information om asylprocessen med särskilt fokus på ungdomar som riskerar att hamna i papperslöshet och/eller har tagit i förvar.”

”Projektet har genom en rad insatser förstärkt tillgången till målgruppsanpassad information och rådgivning. Effekterna av projektets insatser har bidragit till att det övergripande målet realiserats: ökad tillgång till mänskliga rättigheter för asylsökande och papperslösa ungdomar/unga vuxna i Sverige.”